Boskalis jaarverslagen 2011

Welzijn

Een werkklimaat waarin motivatie, werkplezier en betrokken­heid centraal staan is belangrijk om goede medewerkers aan te trekken en aan ons te binden.

Medezeggenschap

Eind 2011 zijn er 18 nieuwe leden benoemd in de onder­nemings­raden van Boskalis en SMIT. In drie kiesgroepen was het aantal kandidaten even groot als het aantal zetels. In één kiesgroep (werknemers SMIT) was het aantal zetels kleiner dan het aantal kandidaten en zijn verkiezingen gehouden.
In 2011 is een start gemaakt met het integreren van de onder­nemings­raden van Boskalis en SMIT tot één onder­nemingsraad voor geheel Boskalis. Deze algemene ondernemingsraad is eind 2011 actief geworden. De haven­sleepdiensten van SMIT zullen vooralsnog hun eigen ondernemingsraad behouden.

Arbeidsvoorwaarden

Onze medewerkers kunnen rekenen op een goede oudedags­voorziening. Wij kennen verschillende pensioen­regelingen waarover uitgebreide informatie te vinden is in het overzicht ‘Pensioenverplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioen­regelingen’ op pagina’s 96-99 van ons Jaarverslag 2011

Eind 2011 zijn de officiële voorbereidingen gestart om voor het kantoor- en walpersoneel van SMIT Nederland B.V. een Overgang van Onderneming te realiseren. Het gaat om 288 medewerkers die per 1 januari 2012 bij Boskalis in dienst zijn getreden. Deze Overgang van Onderneming is voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft hierover eind 2011 een positief advies afgegeven.

Gezond en vitaal

Wij zorgen goed voor onze mensen en respecteren rust- en werktijden. Met goede woon-, recreatie- en medische voor­zieningen op projecten, gezonde en veilige werk­omstandigheden, mogelijkheden voor communicatie met het thuisfront en uitstekend materieel investeren we in hun gezondheid en vitaliteit.

Preventiebeleid malaria: door een betere bewustwording willen we voorkomen dat onze medewerkers die werkzaam zijn in risicogebieden zoals Afrika, Zuid-Amerika en Azië malaria oplopen. In 2011 is daarom een preventief anti-malariabeleid ontwikkeld. Dit gaat deel uitmaken van het Boskalis-kwaliteits­programma, in aansluiting op ons veilig­heidsprogramma NINA. Medewerkers die in gebieden gaan werken waar malaria voorkomt, krijgen voor vertrek voorlichting en preventieve medicatie. Verder zijn op projecten in risicogebieden algemene voorzorgsmaatregelen ingevoerd en dringen we erop aan dat medewerkers die zich niet lekker voelen, een ‘quickscan’ uitvoeren. Snel in actie komen beperkt immers de gevolgen van de ziekte.

Preventiebeleid AIDS: we kennen een AIDS-preventie­programma dat als doel heeft goede voorlichting te geven en het besmettings­percentage te verlagen. Het programma geeft richtlijnen in werksituaties waar meer kans is op besmetting. Ook is het erop gericht medewerkers met de diagnose AIDS op het werk te beschermen. Om de kans op besmetting met de ziekte te voor­komen organiseren we periodiek lokale voorlichtings­bijeen­komsten. In 2011 hebben we dat onder andere voor onze medewerkers in Afrika gedaan.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Onze sociale prestaties, Pagina 32