Boskalis jaarverslagen 2011

Veiligheid

Veiligheid van onze medewerkers en die van onze onder­aan­nemers heeft de hoogste prioriteit. Boskalis heeft een vooruitstrevend veiligheidsprogramma dat hoog aan­geschreven staat in de industrie en bij onze klanten. Onze centrale veiligheidsdoelstelling is ‘No Injuries No Accidents’: NINA. Dit is dan ook de naam van ons veiligheids­programma, dat in 2010 op grote schaal is ingevoerd.

Veiligheidscultuur

Met NINA werken we eraan veiligheid structureel op een hoger niveau te brengen.

Het bijzondere van NINA is dat het een cultuurverandering beoogt. Waar SHE-Q (Safety, Health, Environment and Quality) in het algemeen meer gericht is op het volgen van procedures, vraagt NINA betrokkenheid van binnenuit. Populair gezegd gaat het bij NINA niet om ‘wij moeten’, maar om ‘wij willen’. Het programma spreekt daarbij elke medewerker persoonlijk aan op zijn bijdrage aan veiligheid. NINA wordt gedragen door vijf persoonsgerichte waarden die allemaal beginnen met het woord ‘Ik’. Met elkaar maken ze veiligheid openlijk bespreek­baar, voor alle medewerkers in welke positie dan ook. Vijf kort en krachtig geformuleerde regels ondersteunen de waarden en helpen incidenten voorkomen.

Medio 2010 is NINA geïntroduceerd in de organisatie, zoals uitgebreid beschreven in het CSR- verslag van 2010. In juli 2011 is op het hoofdkantoor en op projecten en schepen stilgestaan bij ‘1 jaar NINA’. Op het hoofdkantoor heeft Peter Berdowski zijn kijk op ‘1 jaar NINA’ toegelicht. Kortgezegd: NINA leeft, NINA inspireert en NINA neemt barrières weg. In één jaar tijd is een duidelijke en zeer positieve ontwikkeling in de veiligheidsbeleving bereikt.
Voorafgaand heeft een sessie met het senior management plaatsgevonden in het kader van ‘1 jaar NINA’. Tijdens deze sessie is stilgestaan bij ‘wat hebben we bereikt’ en ‘waar liggen aandachtspunten en ontwikkelkansen’. Geconcludeerd werd dat er veel is bereikt, NINA bijdraagt aan openheid in de organisatie en de afstand tussen de diverse bedrijfsonderdelen en tussen management en werknemers verder verkleint. Hierbij is het management-commitment om NINA verder te ontwikkelen gemeen­schappelijk onderstreept.

Training

In 2010 is de implementatie van NINA gestart en daarmee ook het trainings­programma. In 2011 hebben meer dan 500 leiding­gevenden een training gehad. In deze trainingen wordt met name stilgestaan bij en worden ‘handen en voeten’ gegeven aan de rol van leidinggevende in NINA. Vanaf 2010 hebben inmiddels meer dan 1.500 leidinggevenden uit de organisatie en deels van onderaannemers een training gevolgd.
Daarnaast zijn tientallen NINA workshops gegeven aan medewerkers aan boord van schepen, op projecten en aan stafafdelingen.

NINA bij SMIT

In 2011 hebben we de voorbereidingen getroffen om het veilig­heidsbeleid volgens de NINA-principes en het kwaliteits­beleid ook bij SMIT te introduceren. Om de haalbaarheid te toetsen zijn diverse workshops georganiseerd met de management­­teams van de business units in Nederland en Singapore. De harmonisatie van het beleid zal gefaseerd worden ingevoerd en zich in eerste instantie richten op de project­georiënteerde bedrijfsonderdelen van SMIT.
Onder andere in het kader van de integratie hebben ongeveer 60 SHE-Q managers, -specialisten en -vertegen­woordigers van Boskalis en SMIT uit vijf continenten de interne SHE-Q conferentie bijgewoond. Het thema van deze driedaagse conferentie was ‘Sharing Intelligence’. Doelen waren netwerken, kennis delen en het bespreken van bedrijfs­ontwikkelingen en het SHE-Q beleid.
Los van het integratietraject staat veiligheid bij SMIT en Lamnalco hoog op de agenda.

Veiligheidsprestatie

Incidenten melden, registreren en opvolgen vinden wij zeer belangrijk. Veiligheid was altijd al een speerpunt in ons beleid. Dat is ook te zien aan de gestaag dalende LTIF, het aantal incidenten met verzuim per 200.000 gewerkte uren, over de afgelopen jaren. In 2011 is deze daling opzien­barend doorgezet van respectievelijk 0,67 in 2010 naar 0,3 in 2011. Een daling van 55%.
Voor Smit en Lamnalco wordt de LTIF nog apart bijgehouden. Bij SMIT is deze in 2011 uitgekomen op 0,42 en bij Lamnalco op het zeer lage niveau van 0,03. In de bijlage vindt u een gedetailleerd LTIF-overzicht.
Op basis van de rapportage van alle incidenten kunnen aanpassingen gedaan worden om risico’s verder structureel te voorkomen. In beide bedrijfsonderdelen wordt via een grote diversiteit aan ‘Lessons Learned’ sessies, trainingen en communicatiemiddelen aandacht besteed aan de veiligheidsverbetering.
Naast de eerder genoemde sterk dalende lijn in LTIF zijn in 2011 de zogenoemde ‘Safety Hazard Observation Cards’ (SHOC) breder geïntroduceerd. Hiermee kunnen mede­werkers gevaarlijke situaties melden. Het aantal SHOC-meldingen is sterk gestegen van 1.800 in 2010 naar 4.900 in 2011. Daarnaast zijn ook de ‘Near misses’-rapportages toegenomen naar meer dan 300 in 2011. NINA stimuleert dergelijke situaties te melden, zodat we proactief kunnen bijsturen. We zien nu op beide terreinen een sterke groei. Aangezien zowel de SHOC’s als de ‘Near misses’ als een maat kunnen worden gezien voor de proactieve veiligheids­beleving in de organisatie, is dit duidelijk een reflectie van een meer open veiligheidscultuur.

Ongevallenanalyses: jaarlijkse ongevallenanalyses helpen ons de veiligheid nog verder te vergroten. In 2011 blijkt, net zoals in voorgaande jaren, dat meer dan 75% van de ongevallen veroorzaakt wordt door:

  • Vallen, struikelen en uitglijden
  • Geraakt worden door/bij een object
  • Bekneld raken.

Certificering: met certificering laten we zien dat we voldoen aan erkende veiligheidsnormen. Boskalis is gecertificeerd volgens ISM, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 of VCA voor de Nederlandse vestigingen. Diverse onderdelen van SMIT en Lamnalco zijn gecertificeerd. Een overzicht van de diverse certificeringen is te vinden in de bijlage.

Onderscheidingen: in 2011 heeft Boskalis meerdere veilig­heidsonderscheidingen ontvangen. Een overzicht is te vinden in de bijlage.

Transparantie

NINA heeft zeker een verbindend effect. De afstand tussen medewerkers onderling en tussen het management en de werkvloer is kleiner geworden. Medewerkers spreken elkaar steeds gemakkelijker aan op de verantwoordelijkheid voor hun veiligheid en die van hun collega’s. De openheid in de organisatie is groter geworden. Daardoor draagt NINA ook bij aan transparantie. We zijn trots op wat er in 2011 gerealiseerd is. De uitdaging voor 2012 is onze veilig­heids­standaard nog dieper in de organisatie te implementeren en te introduceren in de veiligheidseisen die we stellen aan onderaannemers.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Onze sociale prestaties, Pagina 28