Boskalis jaarverslagen 2011

9. Honoraria accountants

De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 382a Titel 9 Boek 2 BW:

    2011   2010
         
Onderzoek van de jaarrekening   816   980
Andere controleopdrachten   92   132
    908   1.112

Het totaal aan honoraria accountants, inclusief andere dan KPMG Accountants N.V., terzake de controle van de jaarrekening bedraagt € 1,6 miljoen (2010: € 1,4 miljoen).

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 118