Boskalis jaarverslagen 2011

7. Financiële instrumenten

Algemeen

De Groep is uit hoofde van het gebruik van financiële instrumenten blootgesteld aan kredietrisico, liquiditeits­risico en marktrisico. In de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening wordt informatie gegeven over de blootstelling van de Groep aan elk van de hierboven genoemde risico’s, de doelstellingen, grondslagen en procedures van de Groep voor het beheren en meten van deze risico’s alsmede het kapitaalbeheer van de Groep. Deze risico’s, doelstellingen, grondslagen en procedures voor het beheren en meten van deze risico’s alsmede het kapitaalbeheer zijn van overeenkomstige toepassing op de enkelvoudige jaarrekening van Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorder­ingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 117