Boskalis jaarverslagen 2011

3. Deelnemingen in dochterondernemingen

Dit betreft de 100%-deelneming in Boskalis Westminster Dredging B.V., Papendrecht. Het verloop van de waarde van deze deelneming is als volgt:

    2011   2010
         
Balans per 1 januari   1.556.166   1.294.826
         
Ontvangen dividenden   -40.000   -52.000
Resultaat boekjaar   254.254   310.517
Directe vermogensmutatie deelneming   -41.726   2.823
         
Balans per 31 december   1.728.694   1.556.166

Voor een overzicht van de belangrijkste directe en indirecte deelnemingen van de vennootschap wordt verwezen naar de toelichtingen 16 en 30.1 bij de geconsolideerde jaarrekening 2011.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 116