Boskalis jaarverslagen 2011

2. Belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving

2.1 Gehanteerde grondslagen

Op grond van artikel 362 lid 8 Titel 9 Boek 2 BW is de vennootschappelijke jaarrekening opgemaakt op basis van de voor de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde grondslagen, met uitzondering van de deelnemingen in dochterondernemingen. De geconsolideerde jaarrekening is op grond van artikel 362 lid 1 Titel 9 Boek 2 BW opgesteld op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De voor de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde grondslagen zijn opgenomen in toelichting 3 van de geconsolideerde jaarrekening.

2.2 Opmaak vennootschappelijke jaarrekening

Alle bedragen in de cijferopstellingen in deze toelichting zijn in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. De vennootschappelijke balans is vóór winstbestemming opgesteld. De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is beperkt op grond van artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW.

2.3 Deelnemingen in dochterondernemingen

De deelnemingen in dochterondernemingen worden gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode, zoals deze is vermeld in de grondslagen voor financiële verslaggeving met betrekking tot geassocieerde deel­nemingen in de geconsolideerde jaarrekening.

2.4 Vorderingen op dochterondernemingen

Vorderingen op dochterondernemingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde; na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentevoet minus duurzame waardeverminderingen.

2.5 Schulden aan dochterondernemingen

Schulden op dochterondernemingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde; na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentevoet.

2.6 Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen bestaat uit het aandeel dat de vennootschap heeft in de resultaten na winst­belastingen van deelnemingen in dochterondernemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de vennootschap en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 116