Boskalis jaarverslagen 2011

29. Gebeurtenissen na balansdatum

Winstbestemmingsvoorstel 2011

Aan de reserve ingehouden winsten zal € 126,0 miljoen worden toegevoegd. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het restant, een bedrag van € 128,3 miljoen, te bestemmen voor uitkering van een dividend van € 1,24 per gewoon aandeel. Het dividend zal worden uitgekeerd in gewone aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve of de overige reserves, tenzij een aandeelhouder aangeeft een uitkering in contanten te willen ontvangen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 108