Boskalis jaarverslagen 2011

28. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Operationele lease verplichtingen

De operationele leaseverplichtingen betreffen in hoofdzaak de operationele lease van een sleephopper­zuiger (ultimo 2010), auto’s en kantoorgebouwen. Met additionele clausules, zoals indexatie, wordt geen rekening gehouden zolang deze niet onvoorwaardelijk zijn. Niet-opzegbare operationele leaseovereenkomsten zijn opgenomen tegen nominale bedragen en hebben het volgende looptijdprofiel:

    2011   2010
         
Binnen één jaar   27.152   22.563
Tussen één en vijf jaar   32.592   33.663
Meer dan vijf jaar   5.741   7.068
    65.485   63.294

Garanties

De garantieverplichtingen ultimo 2011 belopen € 960 miljoen (2010: € 812 miljoen) en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

    2011   2010
         
Afgegeven garanties betrekking hebbend op:        
Geassocieerde deelnemingen   10.000   8.000
Aannemingscombinaties en eigen werken   948.000   804.000
Lease- en overige Linancieringsverplichtingen   2.000  
    960.000   812.000

Voor bovengenoemde garanties ultimo 2011 zijn tot een bedrag van circa € 958 miljoen contragaranties verstrekt aan financiële instellingen (2010: circa € 804 miljoen). Binnen de Groep hebben negentien belangrijke vennootschappen zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld met betrekking tot krediet- en garantie-faciliteiten verstrekt aan diverse dochterondernemingen. Ten aanzien van deze faciliteiten is overeengekomen dat het verstrekken van verdere zekerheden op thans aanwezige materiële vaste activa is gelimiteerd. Dochterondernemingen zijn mede hoofdelijk aansprakelijk voor de niet in de consolidatie opgenomen schulden van door hen aangegane projectgedreven aannemingscombinaties, die in totaal € 150 miljoen (2010: € 189 miljoen) bedragen. Daarnaast zijn zij mede hoofdelijk aansprakelijk voor leveringsverplichtingen uit hoofde van contracten met derden in projectgedreven aannemingscombinaties. Voorts bestaan nog zekere regresverplichtingen jegens bij de financiering van projecten betrokken instellingen en inzet­garanties met betrekking tot materieel. Voor zover noodzakelijk geacht zijn hiervoor voorzieningen getroffen.

Aangegane investeringsverplichtingen

Ultimo 2011 zijn er investeringsverplichtingen ter hoogte van € 193 miljoen (ultimo 2010: € 93 miljoen).

Overige

Er lopen enige gerechtelijke procedures en onderzoeken jegens (onderdelen van) Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Voor zover noodzakelijk geacht en een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van eventuele uitgaande toekomstige kasstromen zijn hiervoor voorzieningen getroffen. Nederlandse vennootschappen maken deel uit van een Nederlandse fiscale eenheid van Koninklijke Boskalis Westminster. Op grond daarvan zijn de vennootschappen aansprakelijk voor belastingschulden van de fiscale eenheid als geheel.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 107