Boskalis jaarverslagen 2011

25. Voorzieningen

    Ongunstige en verlieslatende contracten   Claims   Garantie-verplichtingen   Bodem-verontreiniging   Overige   Totaal   2010
                             
Balans per 1 januari 2011   30.381   10.309   5.618   4.086   7.099   57.493   8.148
Verworven via bedrijfscombinatie   2.050     835       2.885   45.423
In / (uit) consolidatie   -1.247         -342   -1.589  
Dotaties gedurende het jaar     1.000   1.415   216   2.669   5.300   19.997
Onttrekkingen gedurende het jaar   -14.151   -34   -763     -2.106   -17.054   -13.748
Vrijgevallen gedurende het jaar   -3.754   -67       -390   -4.211   -2.504
Overige mutaties   -4.466         -1.001   -5.467  
Koersomrekeningsverschillen   -255     179     -17   -93   204
Oprenting     948   27       975   -27
Balans per 31 december 2011   8.558   12.156   7.311   4.302   5.912   38.239   57.493
                             
                             
Langlopend   3.956   12.156   4.425   4.302   2.157   26.996   42.986
Kortlopend   4.602     2.886     3.755   11.243   14.507
Balans per 31 december 2011   8.558   12.156   7.311   4.302   5.912   38.239   57.493

De voorziening voor ongunstige en verlieslatende contracten betreft hoofdzakelijk voorzieningen welke bij bedrijfscombinaties zijn gevormd voor projecten of klantencontracten welke bij waardering op reële waarde als ongunstig zijn gekwalificeerd. De andere voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op garantieverplichtingen, verwachte kosten voor het opruimen van bodemverontreiniging en in het verslagjaar en in voorgaande jaren ontvangen claims met betrekking tot uitgevoerde projecten. De Groep bestrijdt deze claims en heeft een voorziening getroffen voor haar beste schatting van de verwachte lasten die uit deze claims voortvloeien. De uitkomsten van de claims zijn onzeker en kunnen afwijken van de hiervoor opgenomen voorzieningen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 99