Boskalis jaarverslagen 2011

24. Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

De verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen bestaan uit toegezegd--pensioenregelingen en overige verplichtingen ter zake van een aantal toegezegde-bijdrage pensioenregelingen in het buitenland en jubileumuitkeringen. Het totaal bedraagt:

    Toelichting   2011   2010
             
Pensioenverplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen   [24.1]   76.386   26.861
Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen       7.478   9.035
Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen       83.864   35.896

24.1 Pensioenverplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen

    Toegezegd-pensioen- ver- plichtingen   Reële waarde fonds-beleg- gingen   Netto pensioen-vorderingen en -verplichtingen   Ongedekte toegezegd-pensioen verplichtingen   Totaal   Ten laste van de winst- en verlies­rekening   Rechtstreeks verwerkt in het groeps-vermogen
                             
Balans per 1 januari 2011   586.570   580.157   -6.413   -9.157   -15.570        
                             
Toegerekende pensioenkosten dienstjaar   14.687     -14.687   -461   -15.148   -15.148  
Rentekosten   28.774     -28.774   -401   -29.175   -29.175  
Ontvangen bijdragen     25.468   25.468     25.468    
Verwacht rendement op fonds­beleggingen     26.896   26.896     26.896   26.896  
Actuariële winsten en verliezen   65.949   4.858   -61.091   -214   -61.305     61.305
Betaalde pensioenuitkeringen   -28.304   -28.304     1.257   1.257    
Verworven via bedrijfscombinatie   18.500   18.500          
Koersomrekeningsverschillen   1.484   1.608   124   -158   -34    
Totaal mutaties   101.090   49.026   -52.064   23   -52.041   -17.427   61.305
                             
Balans per 31 december 2011   687.660   629.183   -58.477   -9.134   -67.611   -17.427   61.305
                             
Toepassing limiet waardering netto pensioenvorderingen per 1 januari                   -11.291        
Mutatie toepassing limiet waardering netto pensioenvorderingen                   2.516     -2.516
Toepassing limiet waardering netto pensioenvorderingen per 31 december                   -8.775        
                             
Balans per 31 december 2011 na toepassing limiet                   -76.386        
                             
Totaalresultaat toegezegd-pensioen­regelingen                   76.216   17.427   58.789

    Toegezegd-pensioen- ver- plichtingen   Reële waarde fonds-beleg- gingen   Netto pensioen-vorderingen en -verplichtingen   Ongedekte toegezegd-pensioen verplichtingen   Totaal   Ten laste van de winst- en verlies­ rekening   Rechtstreeks verwerkt in het groeps-vermogen
                           
Balans per 1 januari 2010   327.872   327.935   63   -8.288   -8.225        
                             
Toegerekende pensioenkosten ­dienstjaar   10.318     -10.318   -790   -11.108   11.108  
Rentekosten   24.289     -24.289   -431   -24.720   24.720  
Ontvangen bijdragen     22.576   22.576     22.576    
Verwacht rendement op fondsbeleggingen     24.372   24.372     24.372   -24.372  
Actuariële winsten en verliezen   35.936   18.770   -17.166   -289   -17.455     17.455
Betaalde pensioenuitkeringen   -25.170   -25.170     969   969    
Overige mutaties   1.084     -1.084     -1.084    
Nieuw in consolidatie   209.740   209.155   -585   -44   -629    
Koersomrekeningsverschillen   2.501   2.519   18   -284   -266    
Totaal mutaties   258.698   252.222   -6.476   -869   -7.345   11.456   17.455
                             
Balans per 31 december 2010   586.570   580.157   -6.413   -9.157   -15.570   11.456   17.455
                             
Toepassing limiet waardering netto pensioenvorderingen per 1 januari                   -153        
Mutatie toepassing limiet waardering netto pensioenvorderingen                   -11.138     11.138
Toepassing limiet waardering netto pensioenvorderingen per 31 december                   -11.291        
                             
Balans per 31 december 2010 na toepassing limiet                   -26.861        
                             
Totaalresultaat toegezegd-pensioenregelingen                   40.049   11.456   28.593

Een deel van het Nederlandse personeel is aangesloten bij een zestal bedrijfstakpensioenfondsen.
Deze regelingen kwalificeren onder IFRS als toegezegd-pensioenregeling. De fondsen hebben aangegeven geen gegevens ter beschikking te kunnen stellen op basis waarvan een berekening in overeenstemming met IFRS kan worden gemaakt omdat er geen betrouwbare en consistente basis is om de pensioen-verplichtingen, de fondsbeleggingen en de inkomsten en uitgaven toe te rekenen aan de individuele bij het fondsen aangesloten ondernemingen. Dientengevolge zijn deze regelingen behandeld als toegezegde bijdrageregeling.

De gedekte toegezegd-pensioenregelingen betreffen de ondernemingspensioenfondsen in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada en Zuid-Afrika. De ongedekte toegezegd-pensioenregelingen bestaan uit kleinere regelingen bij een tweetal Duitse dochterondernemingen en Archirodon. De overige pensioenregelingen binnen de Groep zijn niet aan te merken als toegezegd-pensioenregelingen.

De samenstelling van de fondsbeleggingen is als volgt:

    2011   2010
         
Aandelen   134.474   140.104
Obligaties   462.421   419.317
Vastgoed   2.136   21.237
Liquiditeiten (niet-rentedragend)   32.429   3.628
Overige bezittingen en schulden   -2.277   -4.129
    629.183   580.157

De fondsbeleggingen per 31 december 2011 en 31 december 2010 bevatten geen aandelen van ­Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de pensioenlasten uit toegezegd-pensioenregelingen in de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt:

    2011   2010
         
Totaalresultaat toegezegd-pensioenregelingen   76.216   40.049
Pensioenlasten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen ten laste van de winst- en verliesrekening   -17.427   -11.456
Rechtstreeks in het groepsvermogen verwerkte resultaten   58.789   28.593
Belastingen   -9.537   -5.123
Rechtstreeks in het groepsvermogen verwerkte actuariële winsten en verliezen na belastingen   49.252   23.470
         
Effectief rendement op fondsbeleggingen   31.754   43.142

De cumulatieve actuariële winsten en verliezen en de stand van de limitering van de nettopensioenvorderingen bedragen:

    2011   2010
         
Cumulatieve actuariële winsten en verliezen per 31 december   -113.869   -52.564
Limitering nettopensioenvorderingen per 31 december   -8.775   -11.291
    -122.644   -63.855

De Groep verwacht in 2012 € 66,5 miljoen bij te dragen aan gedekte toegezegd-­pensioenregelingen en € 1,2 miljoen aan ongedekte pensioenregelingen.

Het verwachte rendement op fondsbeleggingen is het gewogen gemiddelde van actuarieel getoetste, mede op externe bronnen gebaseerde, verwachte rendementen op vastrentende waarden en aandelen. De voornaamste gehanteerde actuariële veronderstellingen die zijn gehanteerd voor bovenstaande ­berekeningen zijn:

    2011   2010
         
Disconteringsvoet   4,40% - 6,00%   4,70% - 6,75%
Verwacht rendement op fondsbeleggingen   4,00% - 5,50%   4,70% - 5,70%
Verwachte toekomstige reële loonsverhogingen   0,50% - 2,00%   0,50% - 2,00%
Verwachte toekomstige inflatie   1,00% - 3,30%   1,00% - 3,40%
Verwachte pensioenstijging actieve deelnemers   1,90% - 3,00%   0,20% - 3,50%
Verwachte pensioenstijging inactieve deelnemers   0,20% - 2,70%   0,20% - 3,50%

Historische informatie:

    2011   2010   2009   2008   2007
                     
Toegezegd-pensioenverplichtingen   -687.660   -586.570   -327.872   -301.853   -314.186
Reële waarde fondsbeleggingen   629.183   580.157   327.935   287.007   345.014
Nettopensioenvorderingen en -verplichtingen   -58.477   -6.413   63   -14.846   30.828
                     
Ongedekte toegezegd-pensioenverplichtingen   -9.134   -9.157   -8.288   -7.598   -6.931
Totaal netto pensioenvorderingen en -verplichtingen   -67.611   -15.570   -8.225   -22.444   23.897
                     
Ervaringsaanpassingen ontstaan op verplichtingen van de regeling   -10.922   -16.512   -1.264   7.929   -25.747
Ervaringsaanpassingen ontstaan op fondsbeleggingen   4.858   18.770   27.081   -56.011   -10.165

Aanpassingen op basis van ervaring worden gedefinieerd als alle winsten / verliezen (-) die niet worden veroorzaakt door veranderingen in de disconteringsvoet.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 96