Boskalis jaarverslagen 2011

23. Leningen en overige financieringsverplichtingen

    2011   2010
         
Langlopende schulden        
Hypothecaire leningen   146.417   181.451
Overige rentedragende leningen   533.279   523.552
    679.696   705.003
Kortlopende schulden        
Hypothecaire leningen (kortlopend deel)   52.060   35.173
Overige rentedragende leningen (kortlopend deel)   60.512   67.593
    112.572   102.766
         
Totaal rentedragende leningen   792.268   807.769

In maart 2010 heeft de Groep een combinatie van drie- en vijfjarige bankfinancieringen (€ 350 miljoen respectievelijk € 300 miljoen) met een groep van banken afgesloten.

In juli 2010 heeft de Groep een inaugurale onderhandse plaatsing (US Private Placement) ter grootte van US dollar 433 miljoen en GBP 11 miljoen afgerond en geplaatst bij 26 institutionele beleggers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De plaatsing bestaat uit drie tranches met een looptijd van respectievelijk 7, 10 en 12 jaar. De opbrengst in US dollars en Britse ponden is door middel van cross currency swaps omgewisseld in Euro’s voor een totaalbedrag van € 354 miljoen.

Terzake van de hypothecaire leningen, luidende voor een deel in andere valuta dan de euro, zijn rechten van hypotheek gevestigd op materiële vaste activa, overwegend schepen, met een boekwaarde van € 326,0 miljoen (2010: € 333,6 miljoen). In een aantal gevallen zijn ook opbrengsten uit hoofde van verhuurcontracten aan derden en opbrengsten uit verzekeringen op betreffende materiële vaste activa tot meerdere zekerheid verstrekt.

Aan geldende financiële ratio’s en negatieve zekerheidsverklaringen wordt per 31 december 2011 voldaan.

Een nadere uiteenzetting van de effectieve rentepercentages, resterende looptijden en de valuta waarin de rentedragende leningen luiden, is opgenomen in de toelichting op financiële instrumenten in de paragraaf over renterisico’s. Het gewogen gemiddelde rentepercentage op 31 december 2011 van het langlopende deel van de hypothecaire leningen en overige rentedragende leningen bedraagt respectievelijk 5,33% (2010: 5,04%) en 3,91% (2010: 3,65% ). Van het langlopende deel van de hypothecaire leningen en overige rentedragende leningen vervalt respectievelijk € 59,1 miljoen (2010: € 53,8 miljoen) en € 348,4 miljoen (2010: € 348,7 miljoen) over meer dan vijf jaar.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 96