Boskalis jaarverslagen 2011

22. Groepsvermogen

22.1 Geplaatst kapitaal en agioreserve

Het maatschappelijk kapitaal van € 240 miljoen is verdeeld in 150.000.000 gewone aandelen van elk nominaal € 0,80 per aandeel en 50.000.000 cumulatief beschermingspreferente aandelen van elk nominaal € 2,40 per aandeel.

Het verloop van het geplaatst kapitaal is als volgt:

(in aantallen stukken)   2011   2010
         
Uitgegeven per 1 januari   100.974.263   98.651.289
Stockdividend   2.497.479   2.322.974
Dividendgerechtigd per 31 december   103.471.742   100.974.263

Per 31 december 2011 bestaat het geplaatste kapitaal uit 103.471.742 gewone aandelen van nominaal € 0,80 per aandeel, in totaal derhalve € 82,8 miljoen (ultimo 2010: € 80,8 miljoen).
Als gevolg van de uitkering van stockdividend is gedurende het boekjaar 2011 het geplaatst kapitaal uitgebreid met 2.497.479 gewone aandelen. Van het geplaatst kapitaal per 31 december 2011 zijn 120 gewone aandelen in bezit van de Groep.

Aan de Stichting Continuïteit KBW is een, overigens niet uitgeoefend, optierecht toegekend tot het nemen van cumulatief beschermingspreferente aandelen in Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

De agioreserve bestaat uit het boven nominale waarde op aandelen gestort kapitaal. De agioreserve is volledig belastingvrij uitkeerbaar.

22.2 Reserve ingehouden winsten

De reserve ingehouden winsten muteert als gevolg van winstbestemmingsbesluiten, stelselwijzigingen en mutaties in de wettelijke reserve deelnemingen. Het saldo staat ter beschikking van de aandeelhouders.
Daarnaast is in de reserve ingehouden winsten de winst over het lopend boekjaar opgenomen waarover nog geen bestemmingsbesluit is genomen. Voorstellen dienaangaande zijn opgenomen onder gebeurte­nissen na balansdatum in toelichting 29.

22.3 Dividenden

De onderstaande dividenden zijn door Koninklijke Boskalis Westminster N.V. aangekondigd en uitgekeerd aan houders van gewone aandelen:

    2011   2010
         
Dividend voorgaand jaar € 1,24 respectievelijk € 1,19 per in aanmerking komend gewoon aandeel   125.208   117.395
Totaal aangekondigd en uitgekeerd dividend   125.208   117.395
         
Dividend in de vorm van aandelen   80.522   73.258
Contant dividend   44.686   44.137
Totaal uitgekeerd dividend   125.208   117.395

22.4 Winst per aandeel

De winst per aandeel over 2011 bedraagt € 2,48 (2010: € 3,11). Vanwege het ontbreken van verwaterings­effecten bedroeg de verwaterde winst per aandeel eveneens € 2,48 (2010: € 3,11). De berekening van de winst per aandeel is gebaseerd op de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders, € 254,3 miljoen (2010: € 310,5 miljoen) en het gewogen gemiddeld aantal over 2011 uitstaande gewone aandelen, 102.390.642 (2010: 99.962.337). Dit aantal is als volgt bepaald:

(in aantallen stukken)   2011   2010
         
Uitgegeven gewone aandelen per 1 januari   100.974.263   98.651.289
Gewogen effect van uitgegeven gewone aandelen als gevolg van keuzedividend   1.416.379   1.311.048
Gewogen gemiddeld aantal over het jaar uitstaande gewone aandelen   102.390.642   99.962.337

22.5 Overige reserves

De mutaties in de overige reserves zijn als volgt:

    Wettelijke reserves        
(in € 1.000)   Reserve deelnemingen   Afdekkings- reserve   Her- waarderings- reserve   Koers- omrekenings- reserve   Actuariële reserve   Totaal overige reserves
                         
Toelichting   [22.5.1]   [22.5.2]   [22.5.3]   [22.5.4]   [22.5.5]    
                         
Stand per 1 januari 2011   203.524   -2.354   3.834   -633   -53.568   150.803
                         
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten         2.373     2.373
Kasstroomafdekkingen, na belasting     5.153         5.153
Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioen-vorderingen op toegezegd-pensioenregelingen, na belasting           -49.252   -49.252
Herwaardering aanwezig belang voorafgaande aan bedrijfscombinatie met Smit       17.316       17.316
Mutatie reserve deelnemingen   103.782           103.782
Totaal mutaties   103.782   5.153   17.316   2.373   -49.252   79.372
                         
Stand per 31 december 2011   307.306   2.799   21.150   1.740   -102.820   230.175

    Wettelijke reserves        
(in € 1.000)   Reserve deelnemingen   Afdekkings-reserve   Her­waarderings-reserve   Koers- omrekenings-reserve   Actuariële reserve   Totaal overige reserves
                         
Toelichting   [22.5.1]   [22.5.2]   [22.5.3]   [22.5.4]   [22.5.5]    
                         
Stand per 1 januari 2010   132.725   8.262   3.834   -37.542   -30.098   77.181
                         
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten         36.909     36.909
Kasstroomafdekkingen, na belasting     -10.616         -10.616
Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioen-vorderingen op toegezegd-pensioenregelingen, na belasting           -23.470   -23.470
Mutatie reserve deelnemingen   70.799           70.799
Totaal mutaties   70.799   -10.616     36.909   -23.470   73.622
                         
Stand per 31 december 2010   203.524   -2.354   3.834   -633   -53.568   150.803

22.5.1 Reserve deelnemingen (wettelijke reserve)

Met betrekking tot de verschillen tussen de kostprijs en de vermogenswaarde van zowel op proportionele basis geconsolideerde entiteiten als op basis van de ‘equity’-methode gewaardeerde geassocieerde deelnemingen wordt vanwege het ontbreken van feitelijke beslissende zeggenschap een reserve deelnemingen aangehouden voor zover deze verschillen niet begrepen zijn in de cumulatieve koersomrekenings­verschillen op buitenlandse activiteiten.

22.5.2 Afdekkingsreserve (wettelijke reserve)

De afdekkingsreserve bestaat, rekening houdend met belastingen, uit de reële waarde van effectieve kasstroomafdekkingen die op balansdatum nog niet zijn gerealiseerd, inclusief gerealiseerde tussentijdse resultaten op het doorrollen van bestaande afdekkingen als gevolg van afwijkende looptijden van de
betreffende afdekkingen en de onderliggende kasstromen. De mutaties in de afdekkingsreserve worden uiteengezet in toelichting 27.2.

22.5.3 Herwaarderingsreserve (wettelijke reserve)

Deze reserve betreft ultimo 2010 de herwaarderingen van het bestaande belang inzake de bedrijfs­combinatie Dragamex SA de CV en Codramex SA de CV uit 2008. Dit deel van de reserve wordt gerealiseerd door afschrijvingen, eventuele duurzame waardevermindering of verkoop van het actief. In 2011 is de interpretatie van de Nederlandse verslaggevingregels veranderd waardoor er in 2011 ook een herwaarderingsreserve gevormd dient te worden voor de herwaarderingswinst op het minderheidsbelang dat werd gehouden in Smit Internationale N.V. voordat de bedrijfscombinatie per 1 april 2010 werd geëffectueerd.

22.5.4 Koersomrekeningsreserve (wettelijke reserve)

De koersomrekeningsreserve omvat alle cumulatieve koersomrekeningsverschillen die ontstaan bij het omrekenen van investeringen in buitenlandse activiteiten in andere rapporteringsvaluta dan die van de Groep, inclusief de daarmee samenhangende intragroep financieringen. Deze koersomrekeningsverschillen worden vanaf de transitiedatum naar IFRS (1 januari 2004) gecumuleerd. Realisatie van deze cumulatieve koersomrekeningsverschillen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening vindt plaats bij beëindiging van de betreffende buitenlandse activiteiten.

22.5.5 Actuariële reserve

De actuariële reserve heeft betrekking op de limitering van nettopensioenvorderingen op toegezegd pensioen­regelingen en de actuariële winsten en verliezen, bestaande uit het verschil tussen de werkelijke en de verwachte mutaties in toegezegd-pensioenverplichtingen en beleggingsresultaten op de fonds­beleggingen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 93