Boskalis jaarverslagen 2011

21. Liquide middelen

    2011   2010
         
Banktegoeden en contanten   243.474   200.018
Kortlopende deposito's   154.483   157.726
Liquide middelen   397.957   357.744
         
Rekening-courantkredieten   -15.364   -1.475
Saldo liquide middelen in kasstroomoverzicht   382.593   356.269

In de liquide middelen zijn begrepen geldmiddelen van projectgedreven aannemingscombinaties ten bedrage van € 65,9 miljoen (2010: € 59,2 miljoen) en geldmiddelen van strategische allianties ten bedrage van € 85,8 miljoen (2010: € 93,8 miljoen) waarover gezamenlijke zeggenschap wordt uit­geoefend. De overige liquide middelen stonden ter vrije beschikking.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 93