Boskalis jaarverslagen 2011

19. Te vorderen van en verschuldigd aan opdrachtgevers

    2011   2010
         
Cumulatief bestede kosten plus naar rato van de voortgang genomen winst minus voorzieningen voor verliezen   4.741.275   3.781.111
         
Gefactureerde termijnen   4.843.683   3.984.425
Vooruitbetalingen   152.120   78.780
Gefactureerde termijnen en vooruitbetalingen   4.995.803   4.063.205
         
Saldo   -254.528   -282.094
         
Te vorderen van opdrachtgevers   234.353   197.170
Verschuldigd aan opdrachtgevers   -488.881   -479.264
Saldo   -254.528   -282.094

Ultimo 2011 zijn in Gefactureerde termijnen posten van in totaal € 26,3 miljoen (2010: € 11,6 miljoen) begrepen die pas worden voldaan indien met betrekking tot contracten voor onderhanden projecten in opdracht van derden bepaalde voorwaarden zijn vervuld (retenties). De bepaling van de naar rato van de voortgang genomen winst en de voorzieningen voor verliezen is gebaseerd op de inschattingen van de kosten en de opbrengsten van de betreffende projecten. Deze schattingen zijn door onzekerheden ­omgeven.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 92