Boskalis jaarverslagen 2011

15. Materiële vaste activa

    Bedrijfs-gebouwen en terreinen   Drijvend en ander aannemings-materieel   Andere vaste bedrijfs middelen   Materiële vaste activa in aanbouw    Totaal
                     
Balans per 1 januari 2011                  
Aanschafwaarde   71.611   3.205.416   57.504   147.252   3.481.783
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen   -22.798   -1.236.089   -32.689   -11.582   -1.303.158
Boekwaarde   48.813   1.969.327   24.815   135.670   2.178.625
                     
Mutaties                    
Investeringen, inclusief geactiveerde financieringskosten   417   93.412   6.320   191.746   291.895
Verworven via bedrijfscombinatie   6.502   74.225   1.755   98   82.580
In / (uit) consolidatie   -95   -101.282   -490   -391   -102.258
Inbedrijfnemingen   552   89.261   155   -89.968  
(terugname van) bijzondere waardeverminderingen     -10.475     4.044   -6.431
Afschrijvingen   -2.488   -210.724   -5.906     -219.118
Desinvesteringen en overige mutaties   -1.155   -3.090   -8.166   -3.668   -16.079
Koersomrekeningsverschillen   -539   -4.472   -66   1.901   -3.176
    3.194   -73.145   -6.398   103.762   27.413
Balans per 31 december 2011                    
Aanschafwaarde   76.289   3.156.649   41.525   246.970   3.521.433
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen   -24.282   -1.260.467   -23.108   -7.538   -1.315.395
Boekwaarde   52.007   1.896.182   18.417   239.432   2.206.038

    Bedrijfs-gebouwen en terreinen   Drijvend en ander aannemings-materieel   Andere vaste bedrijfs middelen   Materiële vaste activa in aanbouw   Totaal
                     
Balans per 1 januari 2010                    
Aanschafwaarde   66.512   1.815.358   34.926   257.945   2.174.741
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen   -22.974   -1.053.867   -26.552   -11.560   -1.114.953
Boekwaarde   43.538   761.491   8.374   246.385   1.059.788
                     
Mutaties                    
Investeringen   7.918   92.743   4.472   225.214   330.347
In / (uit) consolidatie   3.015   823.596   25.407   130.398   982.416
Inbedrijfnemingen   279   482.210   -7.456   -475.033  
Bijzondere waardeverminderingen     -8.393   -336     -8.729
Afschrijvingen   -3.477   -194.952   -6.296     -204.725
Desinvesteringen en overige mutaties   -2.656   -27.462   242   1.032   -28.844
Koersomrekeningsverschillen   196   40.094   408   7.674   48.372
    5.275   1.207.836   16.441   -110.715   1.118.837
Balans per 31 december 2010                    
Aanschafwaarde   71.611   3.205.416   57.504   147.252   3.481.783
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen   -22.798   -1.236.089   -32.689   -11.582   -1.303.158
Boekwaarde   48.813   1.969.327   24.815   135.670   2.178.625

Jaarlijks beoordeelt de Groep de belangrijkste eenheden van de vloot op (verwachte) inzet en operationele resultaten. In 2011 heeft dit geresulteerd in het toetsen van een beperkt aantal specifieke eenheden op duurzame waardeverminderingen en is per saldo een bijzondere waardevermindering verantwoord van € 6,4 miljoen (2010: € 8,7 miljoen). Dit betreft afwaarderingen naar bedrijfswaarde voor € 9,3 miljoen, afwaarderingen naar directe opbrengstwaarde voor € 2,0 miljoen en terugname van afwaarderingen naar directe opbrengstwaarde voor € 4,9 miljoen. De directe opbrengstwaarde is onder aftrek van verkoop- danwel sloopkosten.

Ook is per jaareinde 2011 de verwachte levensduur van (componenten van) eenheden geëvalueerd en voor een deel van de eenheden prospectief aangepast. Het per saldo effect van deze aanpassingen op de netto-groepswinst voor zowel de verslagperiode als toekomstige jaren is niet materieel.

De Groep least een aantal activa via financiele-leaseovereenkomsten. Per 31 december 2011 bedraagt de boekwaarde van het geleasde materieel €10,6 miljoen (2010: € 5,5 miljoen ).

De tot zekerheid van verstrekte financieringen hypothecair bezwaarde materiële vaste activa staan vermeld in toelichting 23.

Het karakter van de activiteiten van de Groep brengt met zich mee dat de materiële vaste activa gedurende de verslagperiode wereldwijd (kunnen) worden ingezet. Specificatie van materiële vaste activa naar gebieden zou daarom arbitrair zijn en derhalve geen relevante informatie bieden.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 90