Boskalis jaarverslagen 2011

14. Immateriële activa

    Goodwill   Overige   Totaal
             
Balans per 1 januari 2011            
Aanschafwaarde   461.978   137.849   599.827
Cumulatieve amortisaties     -6.150   -6.150
Boekwaarde   461.978   131.699   593.677
             
Mutaties            
Verworven via bedrijfscombinatie   50.079   1.172   51.251
In / (uit) consolidatie   -35.697   -8.936   -44.633
Amortisatie     -10.839   -10.839
Koersomrekeningsverschillen en overige mutaties   4.866   1.274   6.140
    19.248   -17.329   1.919
Balans per 31 december 2011            
Aanschafwaarde   481.226   131.359   612.585
Cumulatieve amortisaties     -16.989   -16.989
Boekwaarde   481.226   114.370   595.596

    Goodwill   Overige   Totaal
             
Balans per 1 januari 2010            
Aanschafwaarde   13.595     13.595
Cumulatieve amortisaties      
Boekwaarde   13.595     13.595
             
Mutaties            
Verworven via bedrijfscombinatie   448.383   128.091   576.474
Amortisatie     -6.150   -6.150
Koersomrekeningsverschillen en overige mutaties     9.758   9.758
    448.383   131.699   580.082
Balans per 31 december 2010            
Aanschafwaarde   461.978   137.849   599.827
Cumulatieve amortisaties     -6.150   -6.150
Boekwaarde   461.978   131.699   593.677

14.1 Goodwill

De in 2011 geactiveerde goodwill heeft betrekking op de bedrijfscombinaties met Rebras en MNO Vervat (zie toelichting 5); in 2010 betreft dit de bedrijfscombinatie met SMIT. De in/(uit)consolidatie in 2011 betreft de mutatie uit hoofde van de verkoop van de (SMIT) terminalactiviteiten aan Lamnalco.

De Goodwill is, conform 2010, voor de jaarlijkse toets op bijzondere waardevermindering aan de volgende kasstroomgenererende eenheden toegerekend:

    2011   2010
         
Smit Harbour Towage   198.266   186.435
Smit Salvage, Transport & Heavy Lift   156.096   178.965
Smit Terminals     82.983
Lamnalco   71.754  
MNO Vervat   41.515  
Thuismarkt 'Mexico'   13.595   13.595
Totaal   481.226   461.978

Bij de toetsing op bijzondere waardevermindering van goodwill is de bedrijfswaarde van de kasstroom­genererende eenheid bepaald door discontering van de verwachte toekomstige kasstromen, voortvloeiend uit voortgezette exploitatie van deze eenheid. Het management heeft de geprojecteerde kasstromen gebaseerd op ontwikkelingen in het verleden en inschattingen van de marktontwikkelingen. De berekening bestaat uit kasstroomprojecties voor een periode van vijf jaar, waarna de kasstromen worden geëxtrapoleerd met een veronderstelde groeivoet van 2% (2010: 2%) per jaar voor de omzet en een gelijkblijvend operationeel rendement. Deze groeivoet overschrijdt niet de langjarig gemiddelde groeivoet welke verwacht mag worden voor de activiteiten van de kasstroomgenererende eenheid. De gehanteerde gemiddelde disconteringsvoet reflecteert de specifieke risico’s van de kasstroomgenererende eenheden en bedraagt 8,3% (2010: 8,2%) voor SMIT Harbour Towage en 10,4% (2010: 10,3%) voor SMIT Salvage, Transport & Heavy Lift.

Na het uitvoeren van de beoordeling is gebleken dat geen bijzondere waardevermindering noodzakelijk is, aangezien de realiseerbare waarde hoger is dan de tot waardering gebrachte goodwill en de boekwaarde van de aan de kasstroomgenererende eenheid toe te rekenen activa en passiva. Ook leiden redelijke mogelijke aanpassingen in de uitgangspunten van de berekening van de realiseerbare waarde per jaareinde, zoals een toename van de disconteringsvoet met 1% of een afname van de groeivoet met 1%, niet tot bijzondere waardeverminderingen.

De boekwaarden van de overige (proportioneel geconsolideerde) kasstroomgenerende eenheden, waaraan Goodwill is toegerekend, zijn in 2011 getoetst aan de bedrijfswaarde op basis van verwachte kasstromen. Hierbij is gebruik gemaakt van een disconteringsvoet variërend van 8,3% tot 11,2%. Op basis van deze beoordelingen is gebleken dat geen bijzondere waardeverminderingen noodzakelijk zijn.

14.2 Overige immateriële activa

De Overige immateriële activa bestaan voornamelijk uit immateriële activa welke tot waardering zijn gebracht bij acquisities. De post bestaat met name uit bij de bedrijfscombinatie met SMIT gewaardeerde klantportefeuilles en merknamen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 88