Boskalis jaarverslagen 2011

13. Uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen

    1 januari 2011   Mutaties in tijdelijke verschillen gedurende het jaar   31 december 2011
    Vor- dering   Ver- plichting   Ten laste (-) / ten gunste van nettowinst   Ver- antwoord in
groeps- vermogen
  Bedrijfs- combi- natie   In / Uit Con-solidatie   Koers-
om- rekenings- verschillen
  Vor- dering   Ver- plichting
                                     
Immateriële activa     -26.890   2.886       70   -20   0   -23.954
Materiële vaste activa   7.508   -65.224   672     -5.941   1.827   5.112   4.628   -60.674
Te vorderen van en verschuldigd aan opdrachtgevers     -7.751   1.036         -158     -6.873
Debiteuren en overige vorderingen   239   -153   76     -626     -3   172   -639
Afdekkings-reserve   645   -887   -6   -921       -4   701   -1.874
Actuariële winsten en verliezen en limitering netto-pensioen-vorderingen op toegezegd-pensioenregelingen   10.287       9.882         20.169  
Personeels-beloningen   950   -6.704   2.201   -345       -111   1.718   -5.727
Voorzieningen   7.648   -644   -1.416     1.349     34   7.409   -438
Leningen en overige financierings­-verplichtingen   550   -1.840   65     1.081     199   55  
Crediteuren en overige schulden   2.237   -130   -683         31   1.593   -138
Overige activa en passiva   476   -2.007   848   2.231   -1.147   -774   -691   973   -2.037
Fiscale reserves     -1.194   212       708       -274
Resultaten in buitenlandse vaste inrichtingen     -4.202   1.065             -3.137
Verrekenbare fiscale verliezen   1.659   -2   3.093         -1.073   3.677  
    32.199   -117.628   10.049   10.847   -5.284   1.831   3.316   41.095   -105.765
Saldering uitgestelde belasting­-vorderingen en -verplichtingen   -13.493   13.493                       -12.282   12.282
                                     
Netto in de geconsolideerde balans   18.706   -104.135                       28.813   -93.483

    1 januari 2010   Mutaties in tijdelijke verschillen gedurende het jaar   Per 31 december 2010
    Vor- dering   Ver- plichting   Ten laste (-) / ten gunste van nettowinst   Ver- antwoord in
groeps- vermogen
  Bedrijfs- combi- natie   In / Uit Con- solidatie   Koers-
om- rekenings- verschillen
  Vor- dering   Ver- plichting
                                     
Immateriële activa       980     -27.082     -788     -26.890
Materiële vaste activa   1.832   -13.073   9.869     -57.053     709   7.508   -65.224
Te vorderen van en verschuldigd aan opdrachtgevers     -6.298   -146     -815     -492     -7.751
Debiteuren en overige vorderingen   67     -197     211     5   239   -153
Afdekkingsreserve     -2.282   -2.708   938   3.808     2   645   -887
Actuariële winsten en verliezen en limitering netto-pensioen-vorderingen op toegezegd-pensioen-regelingen   5.234     -305   5.358         10.287  
Personeels-beloningen   982   -5.230   -2.564   -235   1.448     -155   950   -6.704
Voorzieningen   1.929   -568   310     5.164     169   7.648   -644
Leningen en overige financierings­-verplichtingen       23     -1.212     -101   550   -1.840
Crediteuren en overige schulden   914   -4.775   5.761         207   2.237   -130
Overige activa en passiva   3.446   -878   -3.983   563   2.852     -3.531   476   -2.007
Fiscale reserves       -407     -787         -1.194
Resultaten in buitenlandse vaste inrichtingen     -6.125   1.923             -4.202
Verrekenbare fiscale verliezen   2.306     -1.690     519     522   1.659   -2
    16.710   -39.229   6.866   6.624   -72.947     -3.453   32.199   -117.628
Saldering uitgestelde belasting-­vorderingen en -verplichtingen   -9.997   -9.997                       -13.493   13.493
                                     
Netto in de geconsolideerde balans   6.713   -29.232                       18.706   -104.135

 

Uitgestelde belastingvorderingen worden niet gewaardeerd zolang het niet waarschijnlijk is dat daar in de toekomst economische voordelen uit zijn te verwachten. Uitgestelde belastingvorderingen en –schulden binnen fiscale eenheden worden in de balans gesaldeerd gepresenteerd.

In het groepsvermogen zijn de volgende niet-gerealiseerde resultaten met bijbehorende mutaties in de (uitgestelde) belastingvorderingen en –verplichtingen, inclusief geldende tariefwijzigingen, verwerkt:

    2011
    Vòòr belasting   Belasting bate (-last)   Na belasting
             
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten   -823   2.231   1.408
Reële waarde van kasstroomafdekkingen   6.074   -921   5.153
Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioen­vorderingen op toegezegd-pensioenregelingen   -58.789   9.537   -49.252
    -53.538   10.847   -42.691

    2010
    Vòòr belasting   Belasting bate (-last)   Na belasting
             
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten   37.864   563   38.427
Reële waarde van kasstroomafdekkingen   -11.554   938   -10.616
Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen   -28.593   5.123   -23.470
    -2.283   6.624   4.341

Niet in de balans opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

De niet in de balans opgenomen uitgestelde belastingvorderingen met betrekking tot fiscaal compensabele verliezen en verrekenbare tijdelijke verschillen bij dochterondernemingen bedragen € 86,5 miljoen (2010: € 58,8 miljoen). Daarvan vervalt binnen één jaar € 0,0 miljoen (2010: € 1,4 miljoen), binnen één tot vijf jaar € 12,4 miljoen (2010: € 17,3 miljoen) en over 5 jaar en later € 74,1 miljoen (2010: € 40,1 miljoen). Deze uitgestelde belastingvorderingen zijn niet in de balans opgenomen omdat realisatie door middel van belastbare winst of verrekenbare tijdelijke verschillen binnen de gestelde termijnen niet waarschijnlijk is.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 86