Boskalis jaarverslagen 2011

11. Winstbelastingen

    2011   2010
Acute belastinglast        
Boekjaar   -77.686   -82.470
Correcties met betrekking tot voorgaande boekjaren   9.706   12.197
Herrubricering van uitgestelde belastingen met betrekking tot voorgaande boekjaren   3.196   -13.718
    -64.784   -83.991
         
Uitgestelde belastinglast        
Ontstaan en afwikkeling van tijdelijke verschillen dit boekjaar   10.532   -5.124
Effect veranderingen van belastingtarieven op uitgestelde belastingen   -380   -38
Herrubricering van uitgestelde belastingen met betrekking tot voorgaande boekjaren   -3.196   13.718
Mutatie verrekenbare fiscale verliezen   3.093   -1.690
    10.049   6.866
         
Winstbelastingen volgens de geconsolideerde winst- en verliesrekening   -54.735   -77.125

De operationele bedrijfsactiviteiten van de Groep zijn onderworpen aan verschillende winstbelastingregimes met wettelijke belastingtarieven die variëren van 0% tot 42% (2010: 0% tot 42%). Deze verschillende tarieven, tezamen met fiscale faciliteiten in diverse landen en de behandeling van fiscale verliezen, resultaten vrij van belastingheffing alsmede niet-aftrekbare kosten, leidden in het verslagjaar tot een gemiddelde effectieve belastingdruk van 17,3% (2010: 19,8%). De effectieve belastingdruk is de winstbelasting gedeeld door de winst vóór belastingen volgens de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

De aansluiting tussen het Nederlandse nominale belasting­tarief en de effectieve belastingdruk is als volgt:

    2011   2010
         
Nominaal belastingtarief in Nederland   25,0%   25,5%
         
Toepassing van lokale nominale belastingtarieven   -9,3%   -4,7%
Fiscaal niet-aftrekbare posten   1,0%   3,0%
Effect van niet-gewaardeerde fiscale verliezen en tijdelijke verschillen   4,6%   0,7%
Effect van niet eerder gewaardeerde verrekenbare fiscale verliezen   -0,3%   -0,3%
Bijzondere fiscale regimes   -0,5%   -0,2%
Correcties met betrekking tot voorgaande boekjaren   -3,1%   -3,1%
Effect van aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen   -0,1%   -1,1%
         
Effectieve belastingdruk   17,3%   19,8%

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 84