Boskalis jaarverslagen 2011

10. Financieringsbaten en –lasten

    2011   2010
         
Rentebaten op kortlopende deposito's   8.324   5.005
Reële waardeaanpassingen (inzake afdekkingsinstrumenten op) leningen   14.663   18.233
Financieringsbaten   22.987   23.238
         
Rentelasten   -39.528   -28.833
Reële waardeaanpassingen (inzake afdekkingsinstrumenten op) leningen   -17.672   -18.233
Overige financieringslasten   -6.155   -13.008
Financieringslasten   -63.355   -60.074
         
Nettofinancieringslasten in de geconsolideerde winst- en verliesrekening   -40.368   -36.836

De overige financieringslasten betreffen in 2011 voor € 3,0 miljoen afwikkelingskosten van afgeleide instrumenten welke, door de verkoop van de terminalactiviteiten, niet meer effectief waren. In 2010 is hierin opgenomen de afwikkeling van een forward start interest rate swap (€ 9,6 miljoen). Voor het overige betreft dit met name bereidstellingsprovisies.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 84