Boskalis jaarverslagen 2011

9. Personeelslasten

    2011   2010
         
Lonen en salarissen   -469.641   -430.921
Sociale lasten   -44.716   -38.132
Pensioenlasten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen   -17.427   -11.456
Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-bijdrageregelingen   -17.877   -15.943
    -549.661   -496.452

Voor de kosten van personeelsbeloningen van leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar toelichting 30.2.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 84