Boskalis jaarverslagen 2011

6. Netto-omzet

De netto-omzet met betrekking tot opbrengsten uit hoofde van onderhanden werken wordt hoofdzakelijk gerealiseerd in de segmenten Baggeren & Grondverzet en Maritieme Infrastructuur. Mutaties in de waarde van de onderhanden werken, bestaande uit cumulatief bestede kosten plus naar rato van de voortgang genomen winst minus voorzieningen voor verliezen, vormen tezamen met de opbrengsten uit in het boekjaar uitgevoerd en tevens opgeleverd werk de netto-omzet van deze segmenten. De netto-omzet uit verleende diensten aan derden is hoofdzakelijk gerealiseerd in de overige operationele segmenten.

Voor zover er sprake is van samenwerking op gemeenschappelijke projecten in de vorm van joint ventures, wordt door de segmenten uitsluitend het eigen aandeel in de netto-omzet en het resultaat verantwoord, waardoor geen sprake is van materiële onderlinge leveringen die voor eliminatie in aanmerking komen.

De netto-omzet per regio kan als volgt worden gespecificeerd:

    Netto-omzet 2011   Netto-omzet 2010
         
Nederland   633.181   517.238
Rest van Europa   494.231   585.283
Australië / Azië   689.503   625.566
Midden-Oosten   318.026   371.005
Afrika   295.696   227.534
Noord- en Zuid-Amerika   370.400   347.813
    2.801.037   2.674.439

Een belangrijk deel van de door de Groep gerealiseerde netto-omzet wordt op projectbasis uitgevoerd voor een brede groep van opdrachtgevers in diverse landen en geografische gebieden. Door het veelal incidentele karakter en de spreiding van de opdrachten kwalificeert geen van de opdrachtgevers zich structureel als een belangrijke cliënt in relatie tot het totaal van de netto-omzet van de Groep.

In de netto-omzet zijn mutaties in de waarde van onderhanden werken van € 960,2 miljoen (2010: € 145,3 miljoen) begrepen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 83