Boskalis jaarverslagen 2011

4. Gesegmenteerde informatie

De Groep onderkent een vijftal operationele segmenten, die, zoals hieronder beschreven, de strategische bedrijfseenheden van de Groep vormen. Deze strategische bedrijfseenheden bieden verschillende producten en diensten, en worden afzonderlijk beheerd, omdat ze verschillende strategieën vereisen. Voor ieder van de strategische bedrijfseenheden beoordeelt de Raad van Bestuur tenminste per kwartaal de interne management rapportages. De volgende samenvatting beschrijft de activiteiten per operationeel segment:

  • Baggeren & Grondverzet

Het voornaamste operationeel segment wordt gevormd door Baggeren & Grondverzet, waaronder ook havenontwikkeling en activiteiten op het gebied van pijpleidinginterventie, landaanwinning en kust- en rivieroeverbescherming vallen. Dit segment is wereldwijd verspreid en kan qua markten worden opgesplitst in thuismarkten (binnen en buiten Europa), internationale projecten markten en specialistische niche markten. De medio december 2011 verworven onderneming MNO Vervat BV (“MNO Vervat”) is vooralsnog volledig opgenomen in het operationele segment Baggeren & Grondverzet.

  • Salvage, Transport & Heavy Lift

Dit operationeel segment verleent transport diensten door middel van verschillende zeewaardige transportvaartuigen, waarvan een deel zelf-aangedreven is. Heavy Lift voert wereldwijd gespecialiseerde takel activiteiten uit met behulp van drijvende ‘bokken’, op basis van gespecialiseerde technische kennis. Binnen dit segment vallen ook de activiteiten ‘Marine Projects’ (verschillende soorten van transport, hijs- en installatiewerkzaamheden op het water) en Subsea (onderwater activiteiten met duikers en op afstand bestuurbare apparatuur). Tenslotte bevat dit segment de bergingsactiviteiten, die bestaan uit dienstverlening aan vaartuigen in nood (‘emergency response’) en het verwijderen en bergen van wrakken (‘wreck removal’).

  • Harbour Towage

Het derde operationeel segment waar de Groep werkzaam is, is Harbour Towage. De activiteiten betreffen het assisteren van binnenkomende en vertrekkende zeeschepen en andere vaartuigen, bijvoorbeeld grote containerschepen, ‘roll-on roll-off’ schepen, tankers met olie of chemicaliën, andere bulk carriers en cargo schepen en ‘offshore’ olie- en gas boortorens.

  • Terminaldiensten

Het vierde operationeel segment waar de Groep werkzaam is, is Terminaldiensten. Binnen dit segment is de onderneming wereldmarktleider op het gebied van maritieme en terminaldiensten voor de olie- en gassector, enerzijds via haar eigen terminalactiviteiten en anderzijds via een 50% belang in Lamnalco. Na de verkoop van de SMIT terminalactiviteiten in het vierde kwartaal 2011 aan Lamnalco, bestaat vanaf dat moment dit segment nagenoeg volledig een 50% belang in Lamnalco.

  • Maritieme Infrastructuur

Het vijfde operationeel segment is Maritieme Infrastructuur, waarin de Groep actief is middels een 40% belang in Archirodon, een toonaangevend aannemersbedrijf in deze sector.

De operationele segmenten worden beoordeeld op basis van het segmentresultaat vòòr financieringsbaten en -lasten en winstbelastingen. Het segmentresultaat wordt gehanteerd als maatstaf om de financiële prestaties van de operationele segmenten te beoordelen, zowel onderling als ook met andere aanbieders die opereren in deze markten. Leveringen tussen operationele segmenten, voor zover daar sprake van is, vinden plaats op zakelijke basis. Gedurende de verslagperiode hebben geen materiële transacties tussen de operationele segmenten plaatsgevonden.

4.1 Operationele segmenten

2011   Baggeren & grondverzet   Salvage, Transport & Heavy Lift   Harbour Towage   Terminal diensten   Maritieme infrastructuur   Holding & eliminaties   Groep
                             
Netto-omzet   1.835.386   375.949   233.331   155.690   196.568   4.113   2.801.037
Segmentresultaat   266.930   43.187   29.360   24.977   30.364   -40.725   354.093
Bedrijfsresultaat                           354.093
Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen   -322   1.161   -27   1.208       2.020
Niet-gealloceerde financieringsbaten en -lasten                           -40.368
Niet-gealloceerde winstbelastingen                           -54.735
Netto groepswinst                           261.010
                             
Segmentactiva   2.351.336   776.393   838.069   495.089   164.840   -32.831   4.592.896
Geassocieerde deelnemingen   9.354   954   9.123   3.541     456   23.428
Niet-gealloceerde activa                           57.346
Totaal activa                           4.673.670
                             
Segment schulden   1.564.915   200.940   111.856   89.114   56.656   -179.372   1.844.109
Niet-gealloceerde schulden                           1.082.246
Totaal schulden                           2.926.355
                             
Investeringen in materiële vaste activa   151.351   56.712   32.379   27.489   13.892   10.072   291.895
                             
Afschrijvingen op materiële vaste activa   96.317   41.303   40.751   27.705   11.963   1.079   219.118
Amortisaties op immateriële activa     1.225   4.564   2.123     2.927   10.839
(Terugname van) bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa   -759   7.190           6.431
                            236.388

2010   Baggeren & grondverzet   Salvage, Transport & Heavy Lift   Harbour Towage   Terminal diensten   Maritieme infrastructuur   Holding & eliminaties   Groep
                             
Netto-omzet   1.801.082   296.533   155.451   147.543   264.690   9.140   2.674.439
Segmentresultaat   320.468   42.986   23.177   22.340   28.851   -35.952   401.870
Bedrijfsresultaat                           401.870
Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen   3.475   323   74   227     20.874   24.973
Niet-gealloceerde financieringsbaten en -lasten                           -36.836
Niet-gealloceerde winstbelastingen                           -77.125
Netto groepswinst                           312.882
                             
Segmentactiva   2.145.717   790.357   765.090   533.891   220.623   -207.842   4.247.836
Geassocieerde deelnemingen   8.002   1.851   8.121   2.187     456   20.617
Niet-gealloceerde activa                           46.800
Totaal activa                           4.315.253
                             
Segment schulden   972.255   207.923   359.246   65.881   114.774   -125.313   1.594.766
Niet-gealloceerde schulden                           1.121.193
Totaal schulden                           2.715.959
                             
Investeringen in materiële vaste activa   183.856   46.902   20.906   41.616   6.684   30.383   330.347
                             
Afschrijvingen op materiële vaste activa   103.371   31.964   27.608   22.861   18.006   915   204.725
Amortisaties op immateriële activa     1.138   2.296   2.238     478   6.150
Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa   8.729             8.729
                            219.604

De niet-gealloceerde activa betreffen de uitgestelde belastingvorderingen, te vorderen winstbelastingen en afgeleide financiële instrumenten. De niet-gealloceerde schulden bestaan uit uitgestelde belasting­verplichtingen, te betalen winstbelastingen, afgeleide financiële instrumenten, leningen en overige financierings­verplichtingen. 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 79