Boskalis jaarverslagen 2011

2. Overeenstemming met International Financial Reporting Standards

2.1 Overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen daarop zijn in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

2.2 Nieuwe en aangepaste standaarden

Er zijn geen standaarden, wijzigingen op standaarden en interpretaties, welke in 2011 voor het eerst worden toegepast en welke van materiële invloed zijn op de jaarrekening.

2.3 Nog niet toegepaste nieuwe ­standaarden en interpretaties

De volgende standaarden, wijzigingen op standaarden en interpretaties zijn in 2011 nog niet van kracht en zijn daarom niet toegepast op deze geconsolideerde jaarrekening. De Groep is op basis van de huidige inzichten niet van plan deze standaarden en interpretaties vervroegd toe te passen en heeft de omvang van het te verwachten effect nog niet bepaald. De voor de Groep mogelijk belangrijkste veranderingen kunnen als volgt worden samengevat:

  • De nieuwe IAS 19 Personeelsbeloningen bevat een aantal wijzigingen op het gebied van opname, presentatie en toelichting, die de pensioenverslaggeving minder complex en beter vergelijkbaar moet maken. Belangrijkste wijzigingen betreffen het niet meer toestaan van de toepassing van de ‘corridor­methodiek’, het verwachte beleggingsrendement dient - net als de interestkosten op de pensioenverplichting – te worden berekend op basis van de IAS 19-rekenrente (die wordt afgeleid van het rendement op hoogwaardige ondernemingsobligaties) en de toelichtingsvereisten, met name met betrekking tot specifieke pensioenrisico’s, worden sterk uitgebreid.
  • IFRS 9 Financiële instrumenten: classificatie en waardering is van toepassing op boekjaren die ingaan op of na 1 januari 2015 waarbij eerdere toepassing is toegestaan.
  • IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten herziet de verwerking van joint ventures (die onder de nieuwe standaard ‘gezamenlijke overeenkomsten’ worden genoemd). De belangrijkste verandering is dat er voor joint ventures niet langer een keuzemogelijkheid bestaat tussen de ‘equity’ methode en proportionele consolidatie; uitsluitend de ‘equity’ methode is nog toegestaan voor joint ventures en joint-operations moeten proportioneel worden geconsolideerd. IFRS 11 en de gelijktijdig gewijzigde IAS 28 zijn van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013.
  • IFRS 12 Toelichting van belangen in andere entiteiten bevat uniforme vereisten inzake de toelichting op dochterondernemingen, ‘associates’ en gezamenlijke overeenkomsten alsmede niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten. IFRS 12 is van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013.
  • IFRS 13 Waardering tegen reële waarde bevat een raamwerk voor de waardering tegen reële waarde en vereisten inzake de toelichting van waarderingen tegen reële waarde, maar introduceert geen nieuwe grondslagen voor waardering tegen reële waarde.
  • De wijzigingen in IAS 1 Presentatie van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten behelzen dat entiteiten niet-gerealiseerde resultaten die in de toekomst mogelijk zullen worden geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening afzonderlijk moeten worden gepresenteerd van niet-gerealiseerde resultaten die nooit naar de winst- en verliesrekening zullen worden geherclassificeerd.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 70