Boskalis jaarverslagen 2011

Risico's ten aanzien van de financiële verslaggeving

Opzet van de financiële verslaggeving

De financiële rapportage van Boskalis is opgezet binnen een strak kader van budgettering, verslaggeving en prognoses.

Lees verder

De financiële rapportage van Boskalis is opgezet binnen een strak kader van budgettering, verslaggeving en prognoses. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rapportage voor intern en extern gebruik. De externe verslaggeving bestaat uit een jaarverslag, inclusief een door de externe accountant gecontroleerde jaar­rekening, alsmede een halfjaarbericht met verkorte geconsolideerde en gesegmenteerde financiële informatie. De externe rapportages worden conform EU-IFRS opgesteld op basis van de interne financiële verslaggeving.

De interne financiële verslaggeving, de zogenaamde management­rapportage, bestaat uit uitgebreide geconsolideerde kwartaalrapportages, waarin actuele ontwikkelingen worden vergeleken met de (cumulatieve) kwartaalbudgetten. Daarnaast wordt elk kwartaal een prognose opgesteld van de verwachte jaarresultaten, kasstroom en balansposities per ultimo boekjaar. De kwartaalbudgetten zijn onderdeel van het jaarlijkse groeps­budget, dat elk jaar door de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur wordt vastgesteld. De interne financiële verslaggeving kent een gelaagde opbouw, conform de interne verdeling van managementverantwoordelijkheden, waarbij trapsgewijs wordt geconsolideerd, beginnend bij de projecten, via de business units en divisies tot en met de geconsolideerde groepsrapportage. Project- en contract­managers zijn verantwoordelijk voor de budgetten, winst- en verliesrekeningen en balansen voor hun projecten c.q. contracten, die worden opgesteld conform de geldende richtlijnen en afspraken. Op hun beurt zijn de business unit managers verant­woordelijk voor de financiële rapportage van hun business units.

De kwartaalrapportages worden door de Raad van Bestuur in formele wartaalvergaderingen met de verantwoordelijke business unit managers besproken. Deze vergaderingen worden genotuleerd. De geconsolideerde groepsrapportage wordt op kwartaalbasis met de Raad van Commissarissen besproken.

Boskalis heeft substantiële investeringen in deelnemingen. Bij de significante deelnemingen is Boskalis vertegenwoordigd in het bestuur. Hierdoor heeft Boskalis toegang tot (tussentijdse) rapportages. Een externe accountant controleert de boeken van alle significante deelnemingen.

De kwartaalrapportages worden door de Raad van Bestuur in formele kwartaalvergaderingen met de verantwoordelijke business unit managers besproken. Deze vergaderingen worden genotuleerd. De geconsolideerde groepsrapportage wordt op kwartaalbasis met de Raad van Commissarissen besproken.

De opzet en kwaliteit van de financiële verslaggeving en controlesystemen van Boskalis en de groepsmaatschappijen worden gewaarborgd door eenduidige periodieke interne en externe audits. Ter zake doende aspecten van de financiële verslaggeving en controlesystemen zijn vastgelegd in elektronisch beschikbare handboeken, richtlijnen en procedures. Medewerkers worden getraind in het toepassen van verslaggevingsregels, -richtlijnen en -procedures. Interne audits ter bewaking en verbetering van de kwaliteit en discipline vinden plaats op basis van steekproeven en adhoc-onderzoeken (de zogenoemde financiële audits). Daarbij wordt ook aandacht besteed aan voorschriften en training. Bovendien wordt de kwaliteit van de financiële controlesystemen regelmatig beoordeeld in het kader van de werkzaamheden van de externe accountants, die hierover verslag doen in de management letter.

Verklaring aangaande risico’sten aanzien van de financiele verslaggeving

Ondanks de risicobeheer- en controlesystemen die Boskalis heeft ingesteld, bestaat er geen absolute zekerheid dat fouten, verliezen, fraude of onwettige handelingen voorkomen kunnen worden.

Lees verder

Ondanks de risicobeheer- en controlesystemen die Boskalis heeft ingesteld, bestaat er geen absolute zekerheid dat fouten, verliezen, fraude of onwettige handelingen voorkomen kunnen worden.

De werking van de interne risicobeheer- en controlesystemen is met de Raad van Commissarissen besproken. In de interne risicobeheer- en controlesystemen zijn in de loop van het verslagjaar geen wijzigingen van belang doorgevoerd. De opzet en werking van de door Boskalis gehanteerde financiële verslaggeving en controle­systemen in aanmerking genomen, is de Raad van Bestuur van mening dat:

  • de interne risicobeheer- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat; en
  • de risicobeheer- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 53