Boskalis jaarverslagen 2011

Operationele risico's 

De operationele risico’s van Boskalis zijn divers van aard, met name omdat de groep actief is in verschillende activiteiten, verspreid over de gehele wereld. De activiteiten zijn daarom onderhevig aan economische, juridische en politieke risico's van de landen waarin de onderneming actief is. 

De belangrijkste operationele risico’s van Boskalis liggen op het gebied van het aannemen en uitvoeren van projecten voor opdrachtgevers, zoals hierboven omschreven. Voor het grootste deel van onze activiteiten, vooral in de segmenten Baggeren & Grondverzet en Maritieme Infrastructuur en een aantal van de activiteiten in de overige segmenten, zoals het bergen van gezonken of gestrande vaartuigen, geldt dat ‘fixed price/lumpsum’ de meest gangbare contractvorm is. Bij een dergelijke contractvorm dient de opdrachtgever nagenoeg alle operationele risico’s alsmede kostenrisico’s gepaard gaande met inkoop en onderaannemers in de prijs te verwerken. Het is doorgaans niet of nauwelijks mogelijk om eventuele onverwachte, in de loop van een opdracht optredende kosten met de opdrachtgever te verrekenen. Bovendien bevatten veel contracten ‘mijlpalen’ en, indien deze niet gehaald worden, bijbehorende boeteclausules. Derhalve wordt tijdens de aanbestedingsprocedure en bij het berekenen van de kostprijs aanzienlijke nadruk gelegd op het identificeren, analyseren en kwantificeren van dergelijke uitvoerings-, kosten- en vertragingsrisico’s. 

Operationele risico’s betreffen met name afwijkende grond- en bodemcondities, wisselende weers- of werkomstandigheden, technische geschiktheid van het materieel, slijtage van materieel ten gevolge van de verwerking van gebaggerd materiaal en schade aan materieel en eigendommen van derden alsmede de prestaties van onderaannemers. Boskalis richt zich proactief op beheersing van deze risico’s; in de eerste plaats door middel van een gestructureerde aanpak in de aanbestedingsfase om eventuele risico’s en hun mogelijke gevolgen te identificeren. Opdrachten worden op basis van omvang en risicoprofiel ingedeeld in bepaalde risico­categorieën. Voor elke risicocategorie zijn er procedures die voorschrijven hoe de aanbesteding van de opdracht dient te geschieden en welk bestuursorgaan bevoegd is om de opdracht te autoriseren en de prijs en voorwaarden te bepalen. 

In de voorbereidingsfase van de aanbesteding van projecten, en afhankelijk van de risicoclassificatie en aard van de projecten, maken wij gebruik van middelen als bodem­onderzoek, goed toegankelijke databases met historische gegevens en uitvoerige risicoanalysetechnieken. De resultaten van de risicoanalyse worden vervolgens gebruikt als factor in de bepaling van de kostprijs en/of verkoopprijs, en bij het opstellen van de aanbestedings- en/of contractvoorwaarden. Wanneer een opdracht wordt toegekend, hoort het bijwerken van de risicoanalyse bij het grondige voorbereidingsproces voor het project en worden op basis hiervan, indien nodig, concrete maatregelen genomen. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan het opleiden en trainen van medewerkers, het uitvoeren van een gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidsprogramma en het optimaal onderhouden van materieel. Voorts worden bepaalde risico’s, waar mogelijk, verzekerd. 

Het vermogen om effectief en verantwoord met operationele risico’s om te gaan, is bepalend voor de professionaliteit en vakkundigheid van de onderneming. 

Bij het berekenen van de kostprijs wordt ook rekening gehouden met risico’s die samenhangen met prijsontwikkelingen aan de inkoopzijde, zoals materiaalkosten, kosten van onderaannemers en brandstofprijzen alsmede loonkosten. Daar waar mogelijk, en in het bijzonder bij contracten met een lange uitvoeringsduur, worden kostenindexeringsclausules in het contract opgenomen, vooral met betrekking tot arbeidsloon en brandstofkosten. 

Binnen de Salvage-activiteiten van SMIT die verband houden met scheepsongevallen worden contracten met klanten voor vaartuigen in nood veelal afgesloten op basis van gestandaardiseerde ‘Lloyd's Open Forms’ (LOF). Hierbij is de vergoeding gebaseerd op een waarderingsmechanisme dat samenhangt met een aantal factoren, waaronder de geborgen waarde van het vaartuig en van de lading, de technische complexiteit van de berging, milieurisico's en inzet van eigen materieel en van onderaannemers. Deze waardering leidt tot een lumpsum-bedrag, dat wordt vast­gesteld middels onderhandelingen met de klant of via een arbitrage­procedure. Indien tijdens een bergingswerk blijkt dat de uiteindelijke vergoeding van de berging de daarmee gemoeide kosten niet zal dekken, dan kan het LOF-contract worden omgezet in een contract op basis van een daghuurvergoeding. Hierdoor worden de financiële risico's beperkt. 

De divisie Harbour Towage wordt gekenmerkt door een brede geografische spreiding van de activiteiten, waarbij sleepopdrachten veelal worden uitgevoerd op basis van meerjarige contracten met tarieven die op jaarbasis worden herzien. Hierin kunnen vaak wijzigingen in de lokale loonkostenontwikkeling, ontwikkeling van brandstofprijzen en de beschikbare capaciteit van het betreffende materieel, zoals sleepboten, worden meegenomen. Terminaldiensten worden normaliter uitgevoerd op basis van langlopende contracten met een vaste prijs voor de contractperiode, aansluitend bij de behoeften en specificaties van de opdrachtgever. In de meeste contracten is een vorm van prijsindexatie opgenomen. 

Binnen het segment Transport & Heavy Lift is veelal sprake van verhuur van materieel voor relatief korte termijnen (spot-markten), waarbij de operationele risico’s in het algemeen – zeker in verhouding tot de overige activiteiten – relatief beperkt zijn. Het lokale management van projecten en operaties wordt geacht de complexiteit te kunnen overzien van het werken onder de specifieke lokale omstandigheden. De schaal van lokale operaties is vaak te beperkt voor een volwaardige organisatie, inclusief uitgebreide ondersteunende diensten en stafafdelingen. Dit wordt opgevangen door regelmatige bezoeken door verantwoordelijke managers en medewerkers uit de betreffende business units en ondersteuning door goed gekwalificeerde centrale stafafdelingen op het hoofdkantoor. 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 50