Boskalis jaarverslagen 2011

Strategische en marktrisico's 

De markten van Boskalis zijn heterogeen en ontwikkelen zich vaak verschillend.
In de meeste gevallen zijn de (eind)afnemers nationale, regionale en lokale overheden of aanverwante instellingen zoals havenautoriteiten of particuliere havenexploitanten, grote internationale olie- en gasbedrijven en andere grote particuliere opdrachtgevers zoals containerrederijen en mijnbouwmaatschappijen. 

Hoewel de langetermijnvooruitzichten voor onze markten gunstig zijn, kunnen deze markten, zeker op de korte en middellange termijn, negatief beïnvloed worden door factoren waar wij geen invloed op hebben. Hiertoe behoren onder meer algemene of regionale geopolitieke ontwikkelingen, zoals politieke onrust, regimewisselingen, van overheidswege ingestelde handelsbelemmeringen, onrust op de financiële markten c.q. crises in de financiële sector en soortgelijke ontwikkelingen. Dergelijke ontwikkelingen kunnen onze activiteiten in bepaalde regio’s of zelfs wereldwijd beïnvloeden wanneer deze ingrijpende negatieve gevolgen hebben voor de wereldeconomie of voor de exploratie- en exploitatieactiviteiten in de markten voor energieproducten en grondstoffen. Boskalis streeft ernaar zo effectief mogelijk in te spelen op zowel positieve als negatieve ontwikkelingen in individuele marktsegmenten door een mondiale spreiding van activiteiten, een omvangrijke en veelzijdige vloot die opereert vanuit verschillende internationale locaties, en sterke marktposities op de thuismarkten. Bovendien zijn onze activiteiten voor een groot deel gericht op onderhoud en ontwikkeling van infrastructuur, hetgeen betekent dat ontwikkelingen op de langere termijn in het algemeen zwaarder wegen dan economische schommelingen op de korte termijn. 

Opdrachten worden pas in de orderportefeuille van Boskalis opgenomen als er overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever. Hoewel de ervaring leert dat het slechts zelden voorkomt dat eenmaal overeengekomen contracten geannuleerd werden of substantieel in omvang gereduceerd, zijn dergelijke annuleringen of substantiële reducties van opdrachten in de portefeuille niet uit te sluiten. Dit kan ertoe leiden dat er, als gevolg van een dergelijke annulering of substantiële reductie, verliezen kunnen ontstaan uit hoofde van het afwikkelen c.q. tegensluiten van de ter dekking van valuta- en/of brandstof­kostenrisico’s afgesloten financiële derivaten wanneer de onderliggende transactie c.q. kasstromen niet meer zullen worden gerealiseerd. 

Boskalis heeft te maken met zowel grote, internationaal opererende concurrenten, als met meer regionaal of lokaal opererende concurrenten met activiteiten op slechts één of meerdere deelmarkten. In de meeste gevallen worden projecten en dienst­verleningscontracten door middel van – al dan niet openbare – tenderprocedures aanbesteed. Bij het merendeel van de contracten wordt op prijs geconcurreerd. Klanten, in het bijzonder olie- en gasconcerns en private havenexploitanten, kijken bij het toekennen van contracten echter in toenemende mate eveneens naar andere, ook kwalitatieve factoren. 

Voor het inschrijven op aanbestedingen zijn er adequate goed­keuringsprocessen, waaronder het evalueren van gesignaleerde risico’s en/of potentiële risicofactoren die samenhangen met het uitvoeren van een bepaald project. 

De activiteiten van Boskalis zijn kapitaalintensief, waarbij voor de baggeractiviteiten in het bijzonder geldt dat sprake is van een kapitaalintensieve bedrijfstak met hoge toe- en uittredingsdrempels, vooral voor bedrijven die internationaal opereren. Door het kapitaalintensieve karakter van de activiteiten worden marktprijzen in belangrijke mate beïnvloed door de verhouding tussen de vraag naar en het aanbod van beschikbare capaciteit c.q. bezettingsgraad van het materieel. Een brede internationale spreiding van marktposities en een leidende positie wat betreft materieel en kosten en standaard­isering van materieel zijn derhalve cruciale succesfactoren. Boskalis schenkt hier veel aandacht aan, zowel als speerpunt van de operationele bedrijfsvoering als in het investerings­beleid. Voor individuele investeringsvoorstellen is er een adequaat proces voor evaluatie en goedkeuring. 

In het kader van de uitvoering van haar strategie acquireert Boskalis ook andere ondernemingen. Om de verwachte resultaten te kunnen realiseren, hecht Boskalis veel belang aan een zorgvuldige integratie van dergelijke acquisities. Het creëren van waarde voor onze stakeholders en het vasthouden van belangrijke medewerkers vormt hierbij een belangrijk onderdeel. 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 49