Boskalis jaarverslagen 2011

Onderzoek en ontwikkeling 

Nieuwe ontwikkelingen 

Boskalis wil zich blijven onderscheiden van de concurrentie. Productiviteitsverhoging en kostenverlaging zijn daarbij onontbeerlijk. Om de beschikbare mankracht zo goed mogelijk in te kunnen blijven zetten is een voortdurende optimalisatie van alle bedrijfsprocessen nodig. Dat vraagt om nieuwe technieken, slimme toepassingen en het continu verbeteren van materieel, werkmethodes en rekenmodellen. 

Diepzeemijnbouw

Grondstoffenwinning op zee is een activiteit die dicht tegen baggeren aan ligt en waarnaar steeds meer vraag ontstaat. In 2011 heeft Boskalis een voorstudie gedaan om rotsfosfaten van de zeebodem te winnen. Nieuw-Zeeland heeft jaarlijks 1 miljoen ton aan fosfaten nodig, die in de landbouwsector als kunstmest worden toegepast. Het winnen van rotsfosfaat biedt substantiële voordelen op economisch, milieu- en markttechnisch gebied, omdat de kunstmest niet langer hoeft te worden geïmporteerd. Boskalis is uit drie internationale partijen geselecteerd om haar concept door te ontwikkelen. De technische haalbaarheid hebben wij inmiddels aangetoond. 

Samenwerking met SMIT 

Voor de SMIT-activiteiten ligt de uitwisseling van expertise onder andere op het gebied van de plaatsbepaling of survey. Dit soort technologie huurde SMIT voorheen in bij derden. Nu zet SMIT surveydiensten van Boskalis standaard in bij het in kaart brengen van de wrakken en het begeleiden van bergingsoperaties. Materieel onder water en soms ook duikers worden voorzien van plaatsbepalingapparatuur waardoor dergelijke bergingen efficiënter en veiliger kunnen worden uitgevoerd. Plaatsbepalingapparatuur van Boskalis wordt ook toegepast op de Remotely Operated Vehicles (robots) die SMIT en Boskalis inzetten bij onderwater operaties of steenstorten. 

Wetenschappelijk onderzoek 

Naast onderzoek en innovaties die intern gedaan worden, ondersteunt Boskalis fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat van belang is voor onze sector. Al of niet in brancheverband, voeren we samen met kennisinstituten en universiteiten (fundamenteel) onderzoek uit en delen kennis via lezingen en presentaties. Dit geldt ook voor de kennis die het Building with Nature programma oplevert. Die informatie dragen we uit bij universiteiten en HBO-opleidingen via verschillende lectoraten, gastdocentschappen en (PAO-)cursussen. 

Verder lopen er verschillende promotieonderzoeken bij de TU Delft die Boskalis ondersteunt. Zo ondersteunt Boskalis onderzoek naar slijtageprocessen van de baggerinstallatie die worden veroorzaakt door stroming. Met dit promotieonderzoek gaan twee promovendi zich bezighouden binnen het topinstituut Materials to Innovate (M2I), in samenwerking met de TU Delft. 

Binnen het Maritiem Innovatie Programma van de Nederlandse overheid gaan we met een aantal partners bijdragen aan een promotieonderzoek van de TU Delft naar de wijze waarop harde grond op grote diepte gebaggerd moet worden. De Nederlandse overheid investeert in dit soort onderzoeken om de leidende kennis- en marktpositie van de Nederlandse maritieme industrie te handhaven. Dit Exhadero onderzoek (Excavation of Hard Deposits and Rocks) is van belang voor de ontwikkeling van materieel en werkmethoden voor de diepzeemijnbouw. Grondstoffen moeten vaak losgesneden worden van de zeebodem. Het snijproces op zeer grote waterdiepte is echter anders dan in ondiep water, in verband met de grote waterdruk. In dit onderzoek worden nieuwe modellen ontwikkeld om beter te kunnen bepalen aan welke eisen en krachtenniveaus het nieuw te bouwen of te modificeren materieel moet voldoen.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 46