Boskalis jaarverslagen 2011

Overige financiële informatie 

In 2011 bedroeg het totaal van afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen EUR 236 miljoen (2010: EUR 220 miljoen). Deze toename is met name toe te schrijven aan de consolidatie van een extra kwartaal van SMIT (2010 drie kwartalen) en de begin 2011 verworven additionele 50% van Rebras. In 2011 is, per saldo, een impairmentlast verantwoord op enkele eenheden materieel van EUR 6,4 miljoen (2010: EUR 8,7 miljoen). 

Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen bedroeg EUR 2,0 miljoen. In 2010 bedroeg het resultaat EUR 25,0 miljoen, waarvan het overgrote deel verband hield met een herwaarderings­resultaat op het in SMIT gehouden belang direct voorafgaand aan de gestanddoening van het publieke bod. 

Door het lagere resultaat nam ook de belastinglast in 2011 af, tot EUR 54,7 miljoen (2010: EUR 77,1 miljoen). De relatieve belastingdruk liep terug tot 17,3% (2010: 19,8%), mede doordat verhoudingsgewijs een groter deel van het resultaat in landen met een lagere belastingdruk werd gerealiseerd. 

Over 2011 bedroeg het rendement van het eigen vermogen 15,4% (2010: 21,7%). 

Investeringen en balans 

In het verslagjaar is voor een totaalbedrag van EUR 292 miljoen geïnvesteerd. Belangrijke investeringen betroffen de bouw van het nieuwe valpijpschip ten behoeve van de olie- en gasindustrie en de offshore windmarkt, de ‘Rockpiper’. Het schip wordt eind maart 2012 opgeleverd. Het afgelopen jaar is bovendien geïnvesteerd in de modificatie van de mega cutter Taurus II. Ook is begonnen aan de herstelwerkzaamheden aan de WD Fairway, een 36.000 m3 mega hopper. Het schip zal naar verwachting in de loop van 2013 in de vaart worden genomen. Verdere investeringen betroffen twee nieuwe multifunctionele kabelleg/offshore-schepen, de bouw van de Asian Hercules III (5.000 MT drijvende bok in de Asian Lift JV) en diverse kleinere investeringen bij Terminaldiensten, Harbour Towage, Salvage en Transport.
In 2011 is een aantal oudere baggerschepen, waaronder de Cornelia, Puerto Mexico, Atlantico en Alpha B uit de vaart genomen. De sloop hiervan vindt op een verantwoorde duurzame wijze plaats, bij gecertificeerde werven. Verder is het leasecontract voor de Amerikaanse sleephopperzuiger Stuyvesant aan het einde van het jaar beëindigd. Door de leeftijd van het schip en de beperkte mogelijkheden in de Amerikaanse markt, was het voortzetten van de leaseovereenkomst niet aantrekkelijk. 

De investeringsverplichtingen per 31 december 2011 zijn toegenomen tot EUR 193 miljoen (eind 2010: EUR 93 miljoen). Deze verplichtingen betreffen hoofdzakelijk de hierboven genoemde investeringen, zes nieuwe sleepboten voor de Braziliaanse markt en de uitbreiding van het hoofdkantoor in Papendrecht. 

Aan acquisities is in het verslagjaar EUR 105,3 miljoen besteed. Dit betrof met name de verwerving van het 50% belang in Rebras en het volledige aandelenkapitaal van MNO Vervat. Uit de verkoop van de Terminalactiviteiten aan Lamnalco werd, per saldo, EUR 83 miljoen in contanten ontvangen. Van het transactiebedrag is door Lamnalco de helft gefinancierd middels een kapitaalstorting door de beide aandeelhouders en het restant middels een door Boskalis verstrekte overbruggingsfinanciering. Na de in 2012 te realiseren herfinanciering van Lamnalco zal, per saldo, nogmaals EUR 83 miljoen in contanten worden ontvangen. Aan de verwerving van de ontbrekende 2% van de aandelen SMIT werd EUR 20 miljoen besteed. 

De cashflow is afgenomen tot EUR 497 miljoen (2010: EUR 532,5 miljoen). 

De liquiditeiten per eind 2011 bedroegen EUR 383 miljoen. Daarvan was EUR 225 miljoen vrij beschikbaar en bevond EUR 152 miljoen zich bij deelnemingen en werken die in combinatie met derden worden uitgevoerd. 

De solvabiliteit van de onderneming bedroeg 37,4% per 31 december 2011. Eind 2010 bedroeg de solvabiliteit 37,1%. 

De rentedragende schulden bedroegen EUR 792 miljoen per 31 december 2011 en de netto schuldpositie kwam uit op EUR 410 miljoen (ultimo 2010: EUR 450 miljoen). Het grootste deel van de schuldenpositie bestaat uit langlopende US Private Placement (USPP) leningen en trekkingen onder de 3- en 5-jaars bankfaciliteit die is afgesloten, mede in het kader van de financiering van de acquisitie van SMIT. Boskalis heeft met het bankensyndicaat en de USPP-kredietverschaffers afspraken gemaakt over een aantal convenanten waaraan Boskalis moet voldoen. Per 31 december 2011 wordt ruimschoots voldaan aan deze afspraken. De belangrijkste convenanten zijn de netto-schuld : EBITDA ratio, met een limiet van 3, en de EBITDA : netto-rente ratio met een minimum van 4. Per 31 december 2011 bedroeg de netto-schuld : EBITDA ratio 0,7 en de EBITDA : netto-rente ratio 16,6.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 39