Boskalis jaarverslagen 2011

Baggeren & Grondverzet 

Aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, landaanwinning, kust- en rivieroeverbescherming, droog grondverzet, offshore-dienstverlening voor de olie- en gasindustrie, grondverbetering en rotsfragmentatie onder water.

    2011   2010
(in miljoenen EUR)        
Omzet   1.835   1.801
Bedrijfsresultaat   267   321
Orderportefeuille   2.307   1.923

Omzet 

De omzet in het segment Baggeren & Grondverzet bedroeg EUR 1.835 miljoen (2010: EUR 1.801 miljoen). De activiteiten van MNO Vervat, die medio december zijn overgenomen, hebben voor EUR 12 miljoen aan de omzet bijgedragen. Met ingang van 2012 zullen de drooggrondverzetactiviteiten niet langer in dit segment worden opgenomen, maar in het nieuwe segment Droge Infrastructuur. Daarin zullen, naast de droog­grondverzetprojecten van Boskalis, ook de droge infrastructuur­activiteiten van MNO Vervat worden ondergebracht.

Omzetverdeling naar markt   2011   2010
(in miljoenen EUR)        
Thuismarkten in Europa   588   572
Thuismarkten buiten Europa   191   118
Internationale projecten   882   873
Specialistische nichediensten   174   238
    1.835   1.801

Thuismarkten 

De omzet op de thuismarkten bedroeg EUR 779 miljoen (2010: EUR 690 miljoen). De omzet op de Europese thuismarkten (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nordic landen) steeg met 3% tot EUR 588 miljoen (2010: EUR 572 miljoen). Projecten die aan deze omzet bijdroegen in Nederland waren onder andere Maasvlakte 2 en kustbeschermingsprojecten langs de Zuid Hollandse kust (Zandmotor en Delflandse kust) en de Waddeneilanden (Ameland). In de overige Europese thuismarkten is aan een groot aantal onderhoudsprojecten in havens en waterwegen gewerkt, evenals aan enkele kustbeschermingsprojecten in het Verenigd Koninkrijk. Buiten Europa steeg de thuismarktomzet (Nigeria en Mexico) met 62% tot EUR 191 miljoen (2010: EUR 118 miljoen). In Mexico droeg vooral het project Cuyutlán bij aan de omzet.
De grootste groei was echter afkomstig uit Nigeria, waar het activiteitenniveau, na enkele wat meer rustige jaren, weer is toegenomen. 

De verdere groeivooruitzichten in Nigeria zijn hoopgevend, alhoewel de zorg bij de grote olie- en gasmaatschappijen over de algehele stabiliteit in het land nog altijd tot terughoudend­heid leidt bij het nemen van grote investeringsbeslissingen. 

Internationale projectenmarkt

De omzet op de internationale projectenmarkt was, met EUR 882 miljoen, licht hoger dan het voorgaande jaar (2010: EUR 873 miljoen). De projecten zijn breed gespreid over de marktsegmenten en de wereld, waarbij projecten in Australazië 

en Midden- en Zuid-Amerika thans de grootste bijdrage leveren aan de omzet. 

Specialistische nichediensten 

De omzet van de specialistische nichediensten was, met EUR 174 miljoen, lager dan het voorgaande jaar (2010: EUR 238 miljoen). Evenals in 2010 is door Boskalis Offshore aan het Nordstream-project gewerkt, zijn diverse stenenwerken, met de inzet van valpijpschepen, uitgevoerd. In het tweede halfjaar van 2011 is begonnen aan een kabellegcontract in Zuid-Argentinië. Daarnaast is in 2011 goede vooruitgang geboekt op het zeven jaar durende Fox River-project, waarbij de met PCB verontreinigde baggerspecie uit de Fox River in Wisconsin (Verenigde Staten) wordt gescheiden en verwerkt. 

Vlootontwikkelingen 

Door een goede bezetting van de hoppervloot in het tweede halfjaar is, na een zwak eerste halfjaar, de jaarbezetting uit gekomen op een niveau van 39 weken (2010: 43 weken). Door de lastige marktomstandigheden kost het aanzienlijke moeite om een goede materieelbezetting veilig te stellen tegen aanvaardbare projectmarges en/of risico’s. Vooral in de lagere bezetting van de cuttervloot, die in 2011 is uitgekomen op 19 weken (2010: 27 weken), is dit merkbaar geweest. In januari 2012 is het nieuwe valpijpschip ‘Rockpiper’ in Singapore gedoopt. Het schip zal voornamelijk voor offshore-activiteiten worden ingezet en wordt eind maart 2012 opgeleverd. De orderportefeuille voor dit schip bedraagt inmiddels meer dan een jaar bezetting. 

Segmentresultaat 

Het resultaat (EBIT) van het segment Baggeren & Grondverzet bedroeg EUR 267 miljoen (2010: EUR 321 miljoen). Naast de gewijzigde marktomstandigheden, wordt deze daling verklaard door bijzondere baten van EUR 33,6 miljoen die in het resultaat over 2010 waren opgenomen. Deze baten betroffen de afwikkeling van enkele langlopende verzekerings- en andere materieelgerelateerde claims. Ook in 2011 is het resultaat positief beïnvloed door de afwikkeling van projecten, met name in het Midden Oosten, die reeds eerder technisch waren afgesloten. 

Orderportefeuille 

In 2011 werd, per saldo, voor EUR 1.692 miljoen aan nieuw werk aangenomen. Daarenboven zijn door MNO Vervat gehouden contracten, met een (omzet)waarde van EUR 527 miljoen, in de orderportefeuille opgenomen.

Orderportefeuille verdeling naar markt   31 dec 2011   31 dec 2010
(in miljoenen EUR)        
Thuismarkten in Europa   1.045   628
Thuismarkten buiten Europa   108   133
Internationale projecten   864   965
Specialistische nichediensten   290   197
    2.307   1.923

In de olie- en gasmarkt werden diverse projecten in Nigeria aangenomen en werd ondermeer op lopende projecten in Australazië meerwerk verkregen. In de loop van 2011 zijn meerdere kabellegcontracten verworven, waaronder een contract voor het leggen en afdekken van twee nieuwe stroomkabels tussen de eilanden Java en Bali in Indonesië en een telecom glasvezelkabel in Zuid-Argentinië. In Suriname werd een bijzonder werk aangenomen voor het delven van bauxiet, gebruikmakend van een cutterzuiger. 

In het marktsegment havens werd een omvangrijk havenproject verkregen voor de aanleg van een nieuwe haven bij het Complex Superporto do Açu in Brazilië en werd voor Sydney Port in Canada een havenontwikkelingsproject aangenomen en uitgevoerd. Verder werden diverse haven- en waterweg-onderhoudsprojecten aangenomen in de verschillende thuismarkten. 

In het marktsegment landaanwinning en kustbescherming werd begin januari het Punta Pacifica project, de aanleg van een kunstmatig eiland voor de kust bij Panama-Stad, verworven. Tot slot verkreeg Boskalis begin november de opdracht om het Waterfront in de gemeente Harderwijk opnieuw te gaan ontwikkelen. Eind 2011 stond voor EUR 2.307 miljoen aan werk uit in de order­portefeuille (ultimo 2010: EUR 1.923 miljoen).  

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 36