Boskalis jaarverslagen 2011

Operationele en financiële ontwikkelingen 

Omzet 

De omzet steeg in het verslagjaar met 5% tot EUR 2,80 miljard (2010: EUR 2,67 miljard). Deze toename is volledig toe te schrijven aan het consolidatie-effect van SMIT. De resultaten van SMIT zijn over 2011 voor het eerst volledig geconsolideerd. In 2010 was het SMIT resultaat in het eerste kwartaal nog op basis van een pro rata belang verantwoord als resultaat van geassocieerde deelnemingen en pas vanaf het tweede kwartaal volledig geconsolideerd. In het vierde kwartaal 2011 is de verkoop van de SMIT terminalactiviteiten aan Lamnalco en de acquisitie van MNO Vervat succesvol afgerond. Deze twee transacties hebben per saldo geen materieel effect op de omzet en het resultaat gehad.


Resultaat 

Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in 2011 uit op EUR 354 miljoen (2010: EUR 402 miljoen). 

segmentresultaten   2011   2010
(in miljoenen EUR)        
Baggeren & Grondverzet   266,9   320,5
Harbour Towage   29,3   23,2
Salvage, Transport & Heavy Lift   43,2   43,0
Terminaldiensten   25,0   22,3
Maritieme Infrastructuur   30,4   28,9
Niet-gealloceerde groepskosten   –40,7   –36,0
Groep   354,1   401,9

De daling van het bedrijfsresultaat is vooral veroorzaakt door het lagere resultaat bij Baggeren en Grondverzet. Dit lagere resultaat komt voor een belangrijk deel voort uit de gewijzigde markt­omstandigheden, waarbij de bezetting van de schepen en de marges onder druk staan. Daarenboven is dit segmentresultaat in 2010 positief beïnvloed door een bedrag van EUR 33,6 miljoen, verbandhoudend met de afwikkeling van langlopende verzekerings- en andere materieel-gerelateerde claims. 

Het bedrijfsresultaat exclusief resultaat geassocieerde deelnemingen en vóór rente, belastingen, afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen (EBITDA) kwam uit op EUR 590,5 miljoen (2010: EUR 621,5 miljoen). 

Nettowinst 

Het gerealiseerde bedrijfsresultaat bedroeg EUR 354 miljoen. Na per saldo financieringslasten van EUR 40,4 miljoen en EUR 2,0 miljoen resultaat uit deelnemingen, resulteerde een winst voor belasting van EUR 316 miljoen. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg EUR 254 miljoen (2010: EUR 311 miljoen). 

Orderportefeuille 

In de loop van 2011 werd voor, per saldo, EUR 2.620 miljoen aan nieuw werk aangenomen, breed gespreid over de wereld en over de verschillende marktsegmenten. Als gevolg van de acquisitie van MNO Vervat zijn daarenboven de door MNO Vervat gehouden contracten in de orderportefeuille opgenomen in het segment Baggeren & Grondverzet. De (omzet)waarde van deze contracten bedroeg per ultimo 2011 EUR 527 miljoen. Daar tegenover stond een deconsolidatie effect van EUR 105 miljoen in de orderporte­feuille van Terminaldiensten in verband met de verkoop van SMIT Terminals aan Lamnalco, welke voor 50 % in de consolidatie is opgenomen. 

De omvang van de totale orderportefeuille bedroeg eind 2011 EUR 3.489 miljoen (ultimo 2010: EUR 3.248 miljoen). In vergelijking met de orderportefeuille van medio 2011 en gecorrigeerd voor de (de)consolidatie-effecten van MNO Vervat en SMIT Terminals was het orderboek per jaareinde licht hoger.

orderportefeuille   31 dec 2011   31 dec 2010
(in miljoenen EUR)        
Baggeren & Grondverzet   2.307   1.923
Harbour Towage   -   -
Salvage, Transport & Heavy Lift   182   162
Terminaldiensten   590   677
Maritieme Infrastructuur   410   486
Groep   3.489   3.248

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 35