Boskalis jaarverslagen 2011

Selectie- en benoemingscommissie

Leden Selectie- en Benoemingscommissie

De Selectie- en Benoemingscommissie bestaat uit twee leden. De heer H. Heemskerk was tot maart 2011 voorzitter van deze commissie. De heer M. van der Vorm heeft tot 12 mei 2011 als lid van de commissie gefungeerd. Op 17 augustus heeft de Raad van Commissarissen de heer J.M. Hessels als voorzitter en de heer C. van Woudenberg als lid van de Selectie- en Benoemings­commisie aangesteld.

Taken en verantwoordelijkheden Selectie- en Benoemingscommissie

De taken van de Selectie- en Benoemingscommissie betreffen de volgende onderwerpen:

  • Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders van de vennootschap.
  • De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en het bestuur en het opstellen van de profielschets.
  • De periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele commissarissen en bestuurders en het daarover rapporteren aan de Raad van Commissarissen.
  • Het voorstellen voor (her)benoemingen.
  • Het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management van de vennootschap.

Activiteiten 2011

In 2011 is de Selectie- en Benoemingscommissie eenmaal bijeen geweest en heeft daarnaast meermalen telefonisch beraad gehouden. De Selectie- en Benoemings­commissie heeft in het verslagjaar overleg gepleegd over een evenwichtige samenstelling van de Raad van Bestuur en de samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen beoordeeld, met inachtneming van de Profielschets en het Rooster van Aftreden.
In het verslagjaar betrof dit de voorbereiding van de volgende selecties en herbenoemingen:

De Selectie- en Benoemingscommissie heeft na het overlijden van de heer H. Heemskerk, voorzitter van de Raad van Commissarissen, de invulling van de aldus ontstane vacature ter hand genomen.
De Raad van Commissarissen heeft gelijktijdig de aandeelhouders en de Ondernemingsraad geïnformeerd over de ontstane vacature. De Selectie- en Benoemings­commissie heeft aan de Raad van Commissarissen op grond van de Profielschets van de Raad van Commissarissen de heer Hessels voorgesteld als kandidaat.
De voordracht was gebaseerd op de brede bestuurlijke ervaring die de heer Hessels heeft opgedaan bij een divers palet aan internationale beursgenoteerde bedrijven. De Raad van Commissarissen heeft dit voorstel van de Selectie- en Benoemings­commissie overgenomen en op 17 augustus 2011 voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer Hessels per deze datum benoemd voor een periode van vier jaar. Vervolgens heeft de Raad van Commissarissen de heer Hessels aangewezen als voorzitter.

De heer Van der Vorm heeft in het verslagjaar aangegeven niet voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen beschikbaar te zijn. De Raad van Commissarissen heeft gelijktijdig de aandeelhouders en de Ondernemingsraad op de hoogte gesteld van het ontstaan van deze vacature. De Selectie- en Benoemings­commissie heeft aan de hand van de Profielschets van de Raad van Commissarissen zijn opvolging besproken en heeft de heer J. van Wiechen als kandidaat aan de Raad van Commissarissen voorgedragen, gezien zijn ervaring bij een aantal (internationale) bedrijven. De Raad van Commissarissen heeft deze voordracht overgenomen en heeft de Algemene Vergadering van Aandeel­houders op 12 mei 2011 voorgesteld de heer Van Wiechen voor een periode van vier jaar als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft dit voorstel aangenomen.

Op grond van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen was de benoemingstermijn van de heer Van Woudenberg in 2011 afgelopen. De Raad van Commissarissen heeft de aandeelhouders en de Ondernemings­raad gelijktijdig over het ontstaan van deze vacature geïnformeerd. De heer Van Woudenberg heeft te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft de heer Van Woudenberg voorgedragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen. De voordracht tot herbenoeming was gestoeld op het feit dat de heer Van Woudenberg een uitgebreide ervaring heeft als lid van de Raad van Commissarissen en de deskundige wijze waarop hij invulling geeft aan dat lidmaatschap. De aanbeveling om de heer Van Woudenberg te benoemen was conform de wet en de statuten van de Vennootschap, waarin is voorgeschreven dat de Raad van Commissarissen een door de Ondernemings­raad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen. De Ondernemingsraad steunde de voordracht tot herbenoeming van de heer Van Woudenberg ten volle. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer Van Woudenberg op 12 mei 2011 voor een periode van vier jaar benoemd.

Voorts heeft de Selectie- en Benoemingscommissie de herbenoeming van de heer T.L. Baartmans als lid van de Raad van Bestuur besproken. De heer Baartmans is voor de eerste maal als zodanig benoemd in 2007. De Raad van Commissarissen heeft het voorstel tot herbenoeming overgenomen en heeft na daartoe het oordeel gevraagd te hebben van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Baartmans op 12 mei 2011 voor een periode van vier jaar herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

De vennootschap heeft voor de heer Hessels en de heer Van Wiechen in het verslagjaar een introductieprogramma over de vennootschap verzorgd.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Commissarissen , Pagina 27