Boskalis jaarverslagen 2011

Auditcommissie

Leden Auditcommissie

De Auditcommissie bestaat uit twee leden: de heer M. Niggebrugge (voorzitter) en de heer H. Heemskerk (tot maart 2011). De heer J. van Wiechen heeft de heer Heemskerk op 12 mei 2011 opgevolgd.

Taken en verantwoordelijkheden Auditcommissie

De belangrijkste taken van de Auditcommissie zijn het adviseren van de Raad van Commissarissen ten aanzien van:

  • Het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van de Raad van Bestuur omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes.
  • Toezicht op de financiële informatieverschaffing door de vennootschap, de taxplanning, de toepassing van informatie en communicatie en communicatietechnologie en de financiering van de vennootschap.
  • Het onderhouden van regelmatige contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant alsmede de naleving en opvolging van de aanbevelingen van de externe accountants.
  • Het doen van een voordracht tot benoeming van de externe
    accountant aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
  • De jaarrekening, de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap.
  • Toezicht op het functioneren van de interne auditfunctie.

Activiteiten 2011

In het verslagjaar 2011 is de Auditcommissie driemaal bijeengeweest. In de vergaderingen zijn onder meer de volgende reguliere onderwerpen aan de orde gekomen: de jaarrekening 2010, de (tussentijdse) financiële verslag­legging over het boekjaar 2011, het resultaat met betrekking tot grote projecten, ontwikkelingen binnen de IFRS, risico- en kostenbeheersing, ontwikkelingen in de orderportefeuille, de financiering en liquiditeit van de onderneming, verzekerings­zaken, de fiscale positie van de onderneming, de interne controle en administratieve organisatie en de relevante wet- en regelgeving, inclusief de Corporate Governance Code. Ook de opvolging van de door de accountant in het kader van de controle van de jaarrekening 2010 uitgebrachte Management Letter is besproken.

Daarnaast heeft de Auditcommissie meer specifiek aandacht besteedt aan de overname van MNO Vervat B.V. en de overdracht van SMIT Terminals en AHTS transportactiviteiten aan Lamnalco, een 50 procent deelneming van Boskalis. Ook de integratie van de accounting- en rapportageprocessen en systemen bij Boskalis en SMIT heeft in het kader van de overname extra aandacht gehad. De Audit­commissie heeft voorts de ontwikkeling van de financiële positie van de pensioenfondsen waarbij Boskalis is betrokken, uitgebreid besproken.

In de Auditcommissie zijn met de interne auditor de in 2011 door de interne auditor uitgevoerde werkzaamheden besproken, alsmede het interne Audit plan voor 2012.

Naast de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Chief Financial Officer zijn de Concern Controller en de externe accountant bij de vergaderingen van de Auditcommissie aanwezig geweest. Met de externe accountant is in het verslagjaar eveneens vergaderd buiten aanwezigheid van het bestuur van de onderneming. De Auditcommissie heeft met de externe accountant de vergoedingen voor de controle alsmede de aanpak van de controle besproken. Voorts heeft de Auditcommissie de onafhankelijkheid van de externe accountant vastgesteld. Eind 2011 is aangevangen met de periodieke beoordeling van het functioneren van de externe accountant. Deze evaluatie is begin 2012 afgerond. De uitkomst is dat tevredenheid bestaat over het functioneren van KPMG als onafhankelijk accountant. KPMG levert kwalitatief hoogwaardig werk, gebaseerd op gedegen risico-analyses, een adequate controle-aanpak en met goede kennis van de business en internationale context waarin Boskalis opereert. De werkzaamheden worden met een hoge mate van vakkundigheid en professionaliteit uitgevoerd. De relatie met de Raad van Commissarissen, de Auditcommissie en de Raad van Bestuur is goed, waarbij de onafhankelijkheid goed wordt bewaakt. Gezien de verdere internationale expansie van Boskalis is het blijvend versterken van de regie met betrekking tot de inzet van internationale KPMG-vestigingen van belang. Daarnaast is het behouden van voldoende ervaring met en kennis van de controle-omgeving van Boskalis in het kernteam van KPMG een blijvend aandachtspunt.

Van de vergaderingen en de bevindingen van de Auditcommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Commissarissen , Pagina 25