Boskalis jaarverslagen 2011

Optimize 

  • Cost leadership uitbouwen
  • Verdere integratie van de activiteiten
  • Investeren in competentie-ontwikkeling

Boskalis neemt als expert een unieke positie in op de maritieme wereldmarkt. Er bestaat geen andere onderneming met een dergelijk breed en samenhangend aanbod van maritieme producten en diensten. Deze positie willen wij versterken en uitbreiden door de synergievoordelen van de combinaties binnen de groep volledig te benutten. Onze kansen in het high end segment vergroten wij door te investeren in de ontwikkeling van competenties die onze positie als Design, Construct & Maintenance contractor versterken. Tegelijkertijd blijven wij sterk concurrerend door onze focus op efficiencyverbetering en kostenbesparing. 

Cost leadership

De integratie met SMIT leidt tot aantoonbare schaalvoordelen waardoor onze inkoopkracht richting leveranciers is vergroot. Door middel van benchmarking en uitwisselen van best practices zijn we in staat kosten te reduceren. 

Resultaat 2011

Onze doelstelling was om na de overname van SMIT binnen drie jaar EUR 10 – 15 mil-
joen aan structurele synergie­voordelen op jaarbasis te realiseren. Deze doelstelling is eind 2010 bijgesteld naar EUR 20 – 25 miljoen. Inmiddels hebben wij het grootste deel van de beoogde doelstellingen gerealiseerd. 

Integratie en centralisatie van mensen en middelen

Door ons bredere pakket producten en diensten en onze mondiale aanwezigheid ontstaan nieuwe commerciële kansen bij bestaande en nieuwe klanten. In de business komen beide organisaties dichter bij elkaar en trekken we gezamenlijk op naar de markt. Hier liggen de grootste synergiekansen. Onze ondersteunende organisatie wordt efficiënter doordat we verschillende stafactiviteiten verder integreren en waar mogelijk fysiek onder één dak brengen. 

Resultaat 2011

De integratie van Boskalis en SMIT verloopt voorspoedig en op onderdelen sneller dan wij hadden gepland. In het hoofdstuk ‘Operationele gang van zaken’ geven we een nadere toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de organisatorische integratie van de ondersteunende staven en fleetmanagement. 

Investeren in de ontwikkeling van competenties

Om in het hogere segment van de markt onze gecombineerde activiteiten aan te bieden, versterken en clusteren wij de daarvoor benodigde competenties. In Design, Construct & Maintenance opdrachten zijn vooral onze kennis van engineering, kostencalculatie, werkvoorbereiding, risicomanagement, projectmanagement en innovatie van belang. Tevens wordt onze kennis van ecodynamisch ontwerpen via het programma Building with Nature en onze milieuexpertise via ons eigen ingenieursbureau Hydronamic steeds belangrijker. Deze competenties en specialistische kennis hebben we de afgelopen jaren sterk ontwikkeld binnen Boskalis voor de grote, complexe baggerprojecten. We willen deze expertise nu verder ontwikkelen en benutten om de overige activiteiten binnen de groep ook op te schalen naar turn-key projecten. Als voorbeeld zien we in de energiemarkt mogelijkheden om enerzijds SMIT zelfstandig als contractor te positioneren en anderzijds complexe baggerprojecten in combinatie met SMIT-activiteiten aan te bieden. 

Resultaat 2011

Wij hebben goede vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van kerncompetenties. Een goed voorbeeld hiervan is het Boskalis Leadership Development Program, waarmee we investeren in de leiderschapscompetenties van medewerkers van zowel Boskalis als SMIT. In ons CSR-verslag gaan we dieper op dit onderwerp in. 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Boskalis in vogelvlucht, Pagina 14