Boskalis jaarverslagen 2011

Bericht van de Voorzitter

Dames en heren aandeelhouders,

Op ons wereld­toneel is 2011 een van de meest turbulente jaren in de afgelopen decennia geweest. Wereldwijd werden we geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen die van grote invloed zijn geweest op onze bedrijfsvoering – sommige positief, de meeste negatief. Desondanks hebben we in 2011 het een na beste resultaat in de 101-jarige geschiedenis van ons bedrijf behaald. 

Recordomzet in moeilijke marktomstandigheden 

Geopolitieke spanningen – met name in Arabische wereld – diverse natuurrampen, de eurocrisis en de turbulente wereldwijde financiële situatie hebben onze activiteiten geraakt. In Australië werd de opstart van onze nieuwe sleepdienst in Gladstone vertraagd door de grootschalige overstromingen in dat land. In Libië moest Archirodon het werk aan de golfbreker van Tripoli staken en haar mensen repatriëren wegens de politieke onrust en de daarop volgende burgeroorlog. Na de zware beschadiging van de kerncentrale in Fukushima, Japan ten gevolge van een tsunami volgde een brede en diepgaande discussie over de rol van kernenergie in dat land. Een vergelijkbare discussie volgde in Duitsland. De terughoudendheid ten aanzien van kernenergie leidt tot een vergrote belangstelling voor aardgas. Het laatste heeft op stapel staande investeringen in projecten op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG) een extra steun in de rug gegeven – een onverwacht positief effect van een verwoestende natuurramp. Maar ongetwijfeld het grootste effect op onze business heeft de wereldwijde financiële crisis gehad. Daar waar wij begin 2011 rekenden op voorzichtig herstel, werden wij vanaf de zomer geconfronteerd met toenemende terughoudendheid bij onze klanten door de groeiende onzekerheid over de wereldwijde financiële situatie. 

Dit resulteerde in grotere druk op de volumes en prijzen in onze markten. Bij aanvang van het jaar was onze order­portefeuille met een omvang van EUR 3,2 miljard goed gevuld. Dankzij deze goedgevulde portefeuille hebben we ondanks de tegenvallende economie toch een forse omzet kunnen realiseren. Geholpen door de consolidatie van SMIT overtreft de omzet het historische record van EUR 2,7 miljard in 2010 en kwam uit op EUR 2,8 miljard. De nettowinst kwam uit op EUR 254 miljoen (2010: EUR 311 miljoen). 

Onze grote uitdaging is en blijft het verwerven van nieuwe opdrachten van goede kwaliteit. Zoals gezegd staan de prijzen en de volumes onder druk. We zien dat terug in de orderportefeuille en in de bezetting van de schepen. Om die reden hebben we de in 2009 gestarte vlootrationalisatie verder doorgevoerd en hebben we opnieuw enkele schepen uit de vaart genomen. 

Focus op groeimarkten  

We blijven ons concentreren op die markten die structurele groei bieden op de langere termijn: Energie, Havens en Infra. In ons Corporate Business Plan hebben we de speerpunten benoemd voor gerichte groei met onze activiteiten in de geselecteerde regio’s en marktsegmenten. 

Energie 

De olie- en gasmarkt is van oudsher een markt waar we goed vertegenwoordigd zijn en verder in willen groeien. Vooral de stijgende vraag naar LNG en onze aantoonbare ervaring met dit soort projecten, zoals in het Gorgon-project in Australië, bieden ons goede kansen op aantrekkelijke opdrachten. In 2011 hebben we in dit segment onder andere gewerkt aan twee uitdagende opdrachten: de aanleg van de LNG haven van Cuyutlán in Mexico en de uitbreiding van de haven Soyo LNG in Angola.
Het afgelopen jaar bereikten we ook overeenstemming over de overdracht van SMIT Terminals aan Lamnalco. Smit Lamnalco wordt een leidende speler op het gebied van terminaldiensten. Momenteel werken we intensief aan de nieuwe, geïntegreerde organisatie die eind 2012 operationeel moet zijn.
We zien ook goede kansen in het sterk groeiende segment van windenergie, waarbij voor Boskalis het accent ligt op de fundering, bouw en bekabeling van offshore windparken. In 2011 hebben we diverse kabellegwerken aangenomen en een rol gespeeld in het transport van onderdelen van offshore windparken. Daarnaast hebben we olie- en gasplatforms op de Noordzee ontmanteld. 

Ook op het gebied van het winnen van grondstoffen (zowel aan land als op de zeebodem) hebben we belangrijke stappen gezet. We zetten beproefde technieken in, gecombineerd met innovatieve, grensverleggende methoden, om op grote diepte rotsfosfaten te winnen in Nieuw-Zeeland. 

Verder hebben we een interessant mijnbouwproject in Suriname aangenomen, waarbij onze verantwoordelijkheid loopt van ontgraving tot en met het afleveren van de bauxiet aan de raffinaderij. 

Havens 

Het werk aan de uitbreiding van de Rotterdamse haven, de Tweede Maasvlakte, verloopt boven verwachting. Volgend jaar zal dit omvangrijke werk gereed zijn. In Brazilië gaan we in Superporto do Açu, het grootste industriële havencomplex van dat land, een nieuwe haven aanleggen. Een bijzondere opdracht die we in stevige concurrentie hebben gewonnen. Bij de Havensleepdiensten lagen de activiteiten in de meeste havens op een hoger niveau dan in 2010. In Zeebrugge hebben we een nieuwe, zevenjarige concessie verworven voor deze diensten. Eind van het jaar hebben we een principeakkoord bereikt met Sudamericana Agencias Aereas y Maritimas S.A. in Chili over de samenvoeging van de sleepdiensten van SMIT in Noord- en Zuid-Amerika. De combinatie is met 150 schepen in negen landen een leidende speler in die regio. 

Infra 

Op het gebied van Kustbescherming is volop gewerkt aan zandsuppletieprojecten in Nederland, bijvoorbeeld aan de ‘Zandmotor’ voor de Hollandse Kust. In Panama zijn we gestart met de aanleg van het eerste kunstmatige eiland in Zuid-Amerika: Punta Pacifica. In december werd bovendien de acquisitie van MNO Vervat afgerond, dat vanaf nu deel uitmaakt van de Nederlandse Boskalis-organisatie. Met MNO Vervat versterken wij onze positie op de Nederlandse Inframarkt, die zich ontwikkelt naar grotere, multidisciplinaire werken. Daarnaast willen wij MNO Vervat gaandeweg ter ondersteuning inzetten op internationale projecten met een civiele component. 

Veiligheid 

In het afgelopen jaar is ons veiligheidsprogramma NINA (No Injuries, No Accidents) voor iedereen in onze organisatie een begrip geworden. Welzijn en veiligheid van mensen staan centraal in onze van oudsher meer op techniek en productie georiënteerde organisatie. We zien dat ook terug in onze veiligheidsprestatie: het LTIF cijfer voor Boskalis daalde verder van 0,7 (2010) naar 0,3 per 200.000 gewerkte uren. Een ontwikkeling die ons positief stemt, maar ons niet tevreden stelt. Een aantal van onze collega’s is toch getroffen door serieuze persoonlijke ongevallen – iets wat we willen voorkomen. Onze ambitie is om incidenten te voorkomen door een cultuur te scheppen waarin wij allen onze verantwoorde­lijkheid nemen voor onze eigen veiligheid, die van onze collega’s en van onze omgeving. 

Integratie SMIT 

Binnen de kaders van het Corporate Business Plan van begin 2011 hebben we de integratie met SMIT verder vormgegeven. Op vele fronten is de samenwerking goed op gang gekomen. In de markt trekken we samen op waar de kansen zich voordoen. We benutten onze gezamenlijke inkoopkracht en de stafafdelingen zijn gebundeld. Na de zomer is de eerste fase van de integratie afgerond. Eind 2011 zijn we gestart met de voorbereiding van de volgende fase. Hierin trachten we de optimale organisatie neer te zetten, opdat we alle segmenten en klanten zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen bedienen. Als eerste stap zijn de kantoor- en walmedewerkers van SMIT Nederland per 1 januari 2012 in dienst getreden bij Boskalis en zijn ze toegetreden tot het Boskalis Pensioenfonds.
Fase 2 van de integratie zal in 2012 worden afgerond. 

De combinatie van activiteiten binnen Boskalis biedt ons uitstekende kansen om verder te groeien en te expanderen. Door grondige marktanalyses hebben wij een goed beeld ontwikkeld van de belangrijkste ontwikkelingen in onze relevante markten.
En tevens van de wijze waarop wij in die markten nog succesvoller kunnen zijn. Daarop is onze aandacht continu gericht. We hebben de kwaliteiten, talenten en gedrevenheid in huis om onze onderneming nog steviger op de kaart te zetten en uit te bouwen. 

Namens de Raad van Bestuur wil ik alle collega’s bedanken voor hun inzet.
Tevens dank ik onze klanten, partners en aandeelhouders voor hun vertrouwen.

dr. P.A.M. Berdowski 

 

  

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Bericht van de Voorzitter, Pagina 4