Boskalis jaarverslagen 2011

Zoekresultaten

12 artikelen gevonden

Strategie en business drivers 

Boskalis bereidt zich met haar strategie voor op de kansen en uitdagingen waar de onderneming zich voor gesteld ziet.

Lees verder

Strategische en marktrisico's 

De markten van Boskalis zijn heterogeen en ontwikkelen zich vaak verschillend.

Lees verder

Operationele risico's 

De operationele risico’s van Boskalis zijn divers van aard, met name omdat de groep actief is in verschillende activiteiten, verspreid over de gehele wereld.

Lees verder

Financiële risico's

Bij het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten loopt Boskalis verschillende niet-operationele, financiële risico’s. In dit gedeelte worden de belangrijkste financiële risicocategorieën beschreven.

Lees verder

Valutarisico's

Een groot deel van de activiteiten, vooral baggerprojecten, wordt niet gecontracteerd in euro’s.

Lees verder

Politieke en kredietrisico's 

Tot deze risico’s behoren onrust of ontwrichting als gevolg van politieke ontwikkelingen en geweld, alsmede wanbetaling door opdrachtgevers.

Lees verder

Brandstofkostenrisico's 

Materiële brandstofkosten worden op verschillende manieren afgedekt.

Lees verder

Liquiditeits- en financieringsrisico's 

Zoals in de aannemerij gebruikelijk is, staan ook bij Boskalis grote bedragen uit in de vorm van bankgaranties en ‘surety bonds’ (garanties van verzekeringsmaatschappijen), voornamelijk ten gunste van opdrachtgevers.

Lees verder

Renterisico's 

Risico op renteschommelingen.

Lees verder

Schade en aansprakelijkheid 

Boskalis heeft een adequaat pakket van verzekeringsfaciliteiten afgesloten voor haar materiële vaste activa en voor mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s jegens derden.

Lees verder