Boskalis jaarverslagen 2011

Corporate Social Responsibility 

Onze strategie is erop gericht om de oplossingen die wij wereldwijd realiseren zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en te realiseren.

Sinds 2009 brengen wij naast het Jaarverslag een CSR-verslag uit. 

We leggen in ons CSR-verslag verantwoording af over onze niet-financiële prestaties, die materieel en relevant zijn, voortvloeiend uit onze strategie en kernactiviteiten. Wij rapporteren conform de internationale richtlijnen van de Global Reporting Initiative (versie G3-1). Bij de selectie van onze prestatie-indicatoren en de totstandkoming van ons CSR-verslag houden we rekening met de informatiebehoefte van onze belangrijkste stakeholders.

Onze strategie is erop gericht om de oplossingen die wij wereldwijd realiseren zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en te realiseren. Om onze sociale, maatschappelijke en milieu-verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, richt ons CSR-beleid zich op aandachtsgebieden waar onze invloed het grootst is:

  • Onze sociale prestaties zijn vooral gericht op onze medewerkers waarbij wij streven naar het bevorderen van hun veiligheid, ontplooiingsmogelijkheden en welzijn.
  • Onze maatschappelijke prestaties uiten zich in bijdrages aan lokale gemeenschappen, investeringen in onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht en maatschappelijke sponsoring en donaties.
  • Onze milieuprestaties zijn vooral gericht op het beperken en voorkomen van een negatieve impact op het milieu. Onze focus ligt op de verdere uitbouw van onze milieu-expertise, het aanbieden van ecodynamische ontwerpen en de continue investering in en toepassing van milieuvriendelijk materieel.

In ons CSR-verslag over 2011 leggen wij verantwoording af over bovengenoemde prestaties. Het CSR-verslag over 2011 is beschikbaar op deze website. 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 48