Boskalis jaarverslagen 2011

Werkzaamheden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft vijfmaal vergaderd met het bestuur van de onderneming. Alle commissarissen hebben in het verslagjaar het merendeel van de vergaderingen bijgewoond. Voorts heeft de Raad diverse malen overleg gepleegd buiten de aanwezigheid van het bestuur.

De Raad van Commissarissen heeft als vaste agendapunten de behandeling van de volgende onderwerpen op de agenda staan: de ontwikkeling van de resultaten, de balans en de branche- en marktontwikkelingen. In het kader van de markt­ontwikkelingen worden de orderportefeuille en de potentiële grote projecten alsmede de gang van zaken van materiële aangenomen werken besproken. In het verslagjaar zijn onder andere het aannemen van grote projecten als Lelydorp in Suriname, Superporto do Açu in Brazilië, alsmede de uitvoering van projecten zoals Maasvlakte 2 in Nederland, Gorgon in Australië en de wrak­opruiming van de Hyundai 105 aan de orde geweest.

In 2011 heeft de Raad van Commissarissen voorts aandacht gehad voor het bedrijfsbudget, de liquiditeit, acquisitie- en investerings­voorstellen, de organisatie­structuur evenals het personeelsbeleid. Specifieke aandacht is besteed aan het beleid van de onderneming op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, waarbij uitgebreid is stilgestaan bij het veiligheidsprogramma van de vennootschap, NINA (No Injuries No Accidents) genaamd, en de wijze waarop dit programma wordt geïmplementeerd binnen de organisatie en bij onderaannemers.

De Raad van Commissarissen heeft de strategie van de onderneming en de daarbij behorende risico’s doorgenomen. In dat kader heeft de Raad van Commissarissen ingestemd met het nieuwe Corporate Business Plan voor de jaren 2011-2013, dat is opgesteld voor het nieuwe geïntegreerde bedrijf na de acquisitie van Smit Internationale N.V. in 2010. Voorts is regelmatig aandacht besteed aan de belangrijkste aan de bedrijfsvoering van de onderneming verbonden risico’s, waaronder de risico’s gemoeid bij het aannemen van werken. Voor een nadere toelichting daarop wordt verwezen naar naar 'Verslag van de Raad van Bestuur' op deze website of de pagina’s 49 tot en met 53 van het gedrukte verslag. De opzet en werking van de daaraan gekoppelde interne risico­beheersings- en controlesystemen werden periodiek geëvalueerd en met de Raad van Commissarissen besproken. In het verslagjaar zijn geen significante wijzigingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen aangebracht. De besprekingen van de jaarresultaten en halfjaar­resultaten zijn gevoerd in de aanwezigheid van de externe accountant.

In 2011 heeft de Raad van Commissarissen tevens stil gestaan bij de voorstellen van de Raad van Bestuur voor de overdracht van SMIT Terminals aan Lamnalco alsmede de overname van MNO Vervat B.V. De verkoop van SMIT Terminals aan Lamnalco was reeds afgesproken in het kader van de fusie van Smit Internationale N.V. Voorts heeft de Raad van Commissarissen de acquisitie van MNO Vervat B.V. goedgekeurd nadat is vastgesteld dat deze goed binnen de strategie van de onderneming past en een versterking met zich meebrengt van de infra- en drooggrond­verzetactiviteiten van Boskalis. Ook de voorgenomen samenwerking met SAAM voor het ontplooien van sleepactiviteiten in Midden- en Zuid-Amerika heeft de aandacht van de Raad van Commissarissen gehad.

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar een werkbezoek gebracht aan Panama. Tijdens dat bezoek heeft de Raad van Commissarissen zich op de hoogte gesteld van de waterbouw- en havensleepactiviteiten in dat land. Voorts is uitgebreid aandacht besteedt aan de marktontwikkelingen in Panama op het gebied van het ontwikkelen van maritieme infrastructuur en maritieme diensten.

Een aantal commissarissen heeft met de Ondernemingsraad de resultaten, de strategie van de onderneming, de markt­ontwikkelingen, de stand van zaken met betrekking tot de pensioenfondsen alsmede de fusie en integratie met Smit Internationale N.V. besproken.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Commissarissen , Pagina 25