Boskalis jaarverslagen 2011

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(in € 1.000)   Toelichting   2011   2010
             
Bedrijfsopbrengsten            
Netto-omzet   [6]   2.801.037   2.674.439
Overige opbrengsten   [7]   8.780   38.289
        2.809.817   2.712.728
             
Bedrijfslasten            
Grondstoffen, materialen, diensten en uitbesteed werk   [8]   -1.669.675   -1.594.802
Personeelslasten   [9]   -549.661   -496.452
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen   [14]/[15]   -236.388   -219.604
        -2.455.724   -2.310.858
             
Bedrijfsresultaat       354.093   401.870
             
Financieringsbaten en -lasten            
Financieringsbaten   [10]   22.987   23.238
Financieringslasten   [10]   -63.355   -60.074
        -40.368   -36.836
             
Aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen (na winstbelastingen)   [16]   2.020   24.973
             
Winst voor belastingen       315.745   390.007
             
Winstbelastingen   [11]   -54.735   -77.125
             
Nettogroepswinst over de verslagperiode       261.010   312.882
             
Nettogroepswinst over de verslagperiode toerekenbaar aan:            
Aandeelhouders       254.254   310.517
Minderheidsbelangen       6.756   2.365
        261.010   312.882
             
Gewogen gemiddeld aantal aandelen   [22.4]   102.390.642   99.962.337
             
Gewone winst per aandeel   [22.4]   € 2,48   € 3,11
Verwaterde winst per aandeel   [22.4]   € 2,48   € 3,11

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 64