Boskalis jaarverslagen 2011

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 

(in €1.000)

  Geplaatst kapitaal   Agioreserve   Overige reserves   Reserve ingehouden winsten   Totaal   Minderheids-belangen   Totaal groeps-vermogen
                             
Toelichting   [22.1]   [22.1]   [22.5]   [22.2]            
                             
Stand per 1 januari 2011   80.779   231.335   150.803   1.102.053   1.564.970   34.324   1.599.294
                             
Totaal gerealiseerde en niet- gerealiseerde resultaten over de verslagperiode                            
                             
Netto groepswinst over de verslagperiode         254.254   254.254   6.756   261.010
                             
Niet-gerealiseerde resultaten                            
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten       2.373     2.373   -965   1.408
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen       5.153     5.153     5.153
Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen, na belasting       -49.252     -49.252     -49.252
Herwaardering aanwezig belang voorafgaande aan bedrijfscombinatie met Smit       17.316   -17.316      
Mutatie reserve deelnemingen       103.782   -103.782      
Totaal niet-gerealiseerde resultaten       79.372   -121.098   -41.726   -965   -42.691
                             
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode       79.372   133.156   212.528   5.791   218.319
                             
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen                            
                             
Uitkeringen aan aandeelhouders                            
Contant dividend         -44.686   -44.686   -5.673   -50.359
Dividend in aandelen   1.998   -975     -1.023      
                             
Veranderingen in eigendomsbelangen in dochterondernemingen                            
Nieuw in consolidatie             6   6
Minderheidsbelangen in Smit Internationale N.V.             -19.945   -19.945
                             
Totaal transacties met aandeelhouders   1.998   -975     -45.709   -44.686   -25.612   -70.298
                             
Stand per 31 december 2011   82.777   230.360   230.175   1.189.500   1.732.812   14.503   1.747.315

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 68