Boskalis jaarverslagen 2011

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in € 1.000)   Toelichting   2011   2010
             
Kasstroom uit operationele activiteiten            
Nettogroepswinst       261.010   312.882
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen       236.388   219.604
Cashflow       497.398   532.486
             
Aanpassingen voor:            
Financieringsbaten en -lasten       40.368   36.836
Winstbelastingen       54.735   77.125
Boekresultaten       -4.101   -4.710
Mutatie overige financiële vaste activa       5.488   -21.924
Mutatie voorzieningen (inclusief directe vermogensmutaties)       -20.712   -15.556
Mutatie voorraden       -4.635   2.028
Mutatie debiteuren en overige vorderingen       -64.014   -28.394
Mutatie crediteuren en overige schulden       72.505   89.227
Mutatie te vorderen van en verschuldigd aan opdrachtgevers       -14.390   -43.206
Resultaat van geassocieerde deelnemingen       -2.020   -24.973
Kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten       560.622   598.939
             
Ontvangen dividenden       729   17.611
Ontvangen financieringsbaten       8.324   5.094
Betaalde financieringslasten       -44.578   -29.975
Betaalde winstbelastingen       -75.915   -64.210
Nettokasstroom uit operationele activiteiten       449.182   527.459
             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten            
Investeringen in (im)materiële vaste activa, exclusief geactiveerde financieringskosten       -293.326   -329.205
Desinvesteringen materiële vaste activa tegen opbrengstwaarde       35.831   38.173
Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen       -105.256   -675.146
Verkoop van (deel van) dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen en verstrekte leningen       82.953  
Saldo investeringen en desinvesteringen in geassocieerde deelnemingen       1.772   -50.383
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten       -278.026   -1.016.561
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten            
Opgenomen leningen en overige financieringsverplichtingen       529.088   2.194.756
Aflossingen op leningen en overige financieringsverplichtingen       -607.195   -1.869.500
Betalingen van transactiekosten voor aantrekken financieringen       -2.149   -17.179
Verwerving van minderheidsbelangen       -19.939  
Betaald dividend aan aandeelhouders       -44.686   -44.137
Betaald dividend aan minderheidsbelangen       -5.673   -2.031
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten       -150.554   261.909
             
(Afname) / Toename liquide middelen       20.602   -227.193
             
Saldo liquide middelen per 1 januari   [21]   356.269   593.489
             
(Afname) / Toename liquide middelen       20.602   -227.193
Koersomrekeningsverschillen       5.722   -10.027
Mutatie in saldo liquide middelen       26.324   -237.220
             
Saldo liquide middelen per 31 december   [21]   382.593   356.269

 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 67