Boskalis jaarverslagen 2011

Geconsolideerde balans

(in € 1.000)   Toelichting   31 december 2011   31 december 2010
             
ACTIVA            
Vaste activa            
Immateriële activa   [14]   595.596   593.677
Materiële vaste activa   [15]   2.206.038   2.178.625
Geassocieerde deelnemingen   [16]   23.428   20.617
Langlopende vorderingen   [17]   112.064   40.373
Afgeleide financiële instrumenten       155   106
Uitgestelde belastingvorderingen   [13]   28.813   18.706
        2.966.094   2.852.104
             
Vlottende activa            
Voorraden   [18]   97.717   86.906
Te vorderen van opdrachtgevers   [19]   234.353   197.170
Debiteuren en overige vorderingen   [20]   949.171   793.339
Afgeleide financiële instrumenten       7.080   4.930
Te vorderen winstbelastingen   [12]   21.298   23.060
Liquide middelen   [21]   397.957   357.744
        1.707.576   1.463.149
             
Totaal activa       4.673.670   4.315.253
             
GROEPSVERMOGEN            
Geplaatst kapitaal   [22.4]   82.777   80.779
Agioreserve   [22.4]   230.360   231.335
Overige reserves   [22.4]   230.175   150.803
Reserve ingehouden winsten   [22.4]   1.189.500   1.102.053
Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders       1.732.812   1.564.970
             
Minderheidsbelangen       14.503   34.324
             
Totaal groepsvermogen   [22.4]   1.747.315   1.599.294
             
SCHULDEN            
Langlopende schulden en voorzieningen            
Leningen en overige financieringsverplichtingen   [23]   679.696   705.003
Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen   [24]   83.864   35.896
Uitgestelde belastingverplichtingen   [13]   93.483   104.135
Voorzieningen   [25]   26.996   42.986
Afgeleide financiële instrumenten       10.462   21.496
        894.501   909.516
             
Kortlopende schulden en voorzieningen            
Verschuldigd aan opdrachtgevers   [19]   488.881   479.264
Leningen en overige financieringsverplichtingen   [23]   112.572   102.766
Rekening-courantkredieten banken   [21]   15.364   1.475
Te betalen winstbelastingen   [12]   149.816   163.107
Crediteuren en overige schulden   [26]   1.233.125   1.022.113
Afgeleide financiële instrumenten       20.853   23.211
Voorzieningen   [25]   11.243   14.507
        2.031.854   1.806.443
             
Totaal schulden       2.926.355   2.715.959
             
Totaal groepsvermogen en schulden       4.673.670   4.315.253

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 66