Boskalis jaarverslagen 2011

Tien jaren overzicht  (1)(14)

(in € 1 miljoen, tenzij anders vermeld)       2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003 [2]   2002
                                             
Omzet       2.801   2.674   2.175   2.094   1.869   1.354   1.156   1.020   1.046   1.035
Orderportefeuille (nog te verrichten werk)   (3)   3.489   3.248   2.875   3.354   3.562   2.543   2.427   1.244   1.202   1.273
                                             
EBIT   (5)   354,1   401,9   249,3   339,1   245,5   150,3   82,3   47,5   69,6   99,6
EBITDA   (6)   590,5   621,5   444,9   454,6   348,1   236,8   162,5   136,5   148,9   166,2
Nettoresultaat       254,3   310,5   227,9   249,1   204,4   116,6   62,7   33,9   70,9   82,1
                                             
Nettogroepswinst   (7)   261,0   312,9   229,2   250,1   207,1   117,0   63,3   34,1   70,9   82,1
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen       236,4   219,6   195,7   115,4   102,5   86,6   80,2   89,0   79,3   66,6
Cashflow       497,4   532,5   424,8   365,6   309,6   203,6   143,5   123,1   150,2   148,7
                                             
Eigen vermogen   (3)   1.732,8   1.565,0   1.295,8   860,1   768,1   618,6   542,9   467,9   455,2   413,0
                                             
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
(x 1.000)
  (8)   102.391   99.962   88.372   85.799   85.799   85.799   85.254   83.307   79.890   77.847
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000)   (9)   103.472   100.974   98.651   85.799   85.799   85.799   85.799   84.522   81.768   77.910
Aantal medewerkers   (4)   13.935   13.832   10.514   10.201   8.577   8.151   7.029   7.033   3.186   3.285
                                             
Kengetallen (in procenten)                                            
Bedrijfsresultaat in % van de omzet       12,6   15,0   11,5   16,2   13,1   11,1   7,1   4,7   6,7   8,9
Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen   (10)   12,1   18,1   20,2   29,1   27,7   19,1   12,0   7,0   16,0   20,3
Rentabiliteit eigen vermogen   (11)   15,4   21,7   21,1   30,6   29,5   20,1   12,4   7,2   16,3   20,8
Solvabiliteit   (3) (12)   37,4   37,1   46,5   34,0   35,3   39,4   41,3   38,1   42,5   41,6
                                             
Gegevens per aandeel (bedragen x € 1,00)                                            
Winst   (8 (13)   2,48   3,11   2,58   2,90   2,38   1,36   0,74   0,41   0,89   1,05
Cashflow   (8)   4,86   5,30   4,81   4,26   3,61   2,37   1,68   1,48   1,88   1,91
Dividend       1,24   1,24   1,19   1,19   1,19   0,68   0,37   0,25   0,35   0,42
                                             
Laagste / hoogste koers
(bedragen x € 1,00)
                                           
(Certificaten van) gewone aandelen       20,67   23,16   13,25   15,30   21,06   14,67   8,58   6,02   5,50   5,93
        38,46   36,58   28,45   42,45   46,25   25,48   18,75   8,33   7,72   11,85

(1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen. Met ingang van 2004 zijn de cijfers gebaseerd op EU-IFRS.
(2) Resultaten op onderhanden werken met ingang van 2003 op basis van verricht werk, 2002 op basis van opgeleverd werk.
(3) Per 31 december 2003 gecorrigeerd voor EU-IFRS.
(4) Per 31 december 2004 gecorrigeerd voor EU-IFRS.
(5) Bestaat uit het resultaat voor het aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen, interest en belastingen.

(6) Bestaat uit het resultaat voor het aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen, interest, belastingen, afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen.
(7) Met ingang van 2004: Nettoresultaat + Nettoresultaat toerekenbaar aan Minderheidsbelangen
.

(8) Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen onder aftrek van de voorraad ingekochte eigen aandelen.

(9) Aantal uitstaande gewone aandelen onder aftrek van de voorraad ingekochte eigen aandelen per 31 december.

(10) Nettoresultaat + rentelasten langlopende leningen in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (eigen vermogen + langlopende leningen).

(11) Nettoresultaat in % van het gemiddeld eigen vermogen.

(12) Groepsvermogen in % van balanstotaal (vaste activa + vlottende activa).

(13) Tot en met het boekjaar 2011 is het verwateringseffect vrijwel nihil.

(14) Op 21 mei 2007 splitste Koninklijke Boskalis Westminster N.V. het gewone aandeel Boskalis in de verhouding 3:1 (drie nieuwe aandelen voor één oud aandeel) om de verhandelbaarheid van het aandeel te vergroten. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de gegevens met betrekking tot het aantal aandelen en de gegevens per aandeel voor alle perioden omgerekend tot de situatie na splitsing van de gewone aandelen in 2007

 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Overige informatie, Pagina 124