Boskalis jaarverslagen 2011

Begrippenlijst

Aangenomen werk Contractuele waarde van verworven opdrachten.

Backhoe Een grote, hydraulische graafmachine, gemonteerd op het uiteinde van een ponton. Het ponton wordt stevig verankerd met spudpalen. Een backhoe kan een verscheidenheid aan materialen met grote nauwkeurigheid baggeren.

Baggermolen Een klassiek, verankerd werkend baggerschip met een ketting waaraan emmers ronddraaien die beurtelings over de bodem schrapen en geleegd worden. Tegenwoordig wordt dit type materieel met name gebruikt bij milieubaggerwerken en andere werken waar grote precisie vereist is, zoals het baggeren van tunnelsleuven.

Bunkerolie Wordt als brandstof voor (zee)schepen gebruikt. Met bunkeren wordt het tanken van deze brandstof bedoeld.

Bunkervaartuig Vaartuig dat voor de brandstof bevoorrading van zeeschepen gebruikt wordt.

Cashflow Nettogroepswinst gecorrigeerd voor afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen.

Cost leadership Laagst in kostprijs zijn.

Cutter/cutterzuiger Zie snijkopzuiger.

Drijvende bok Drijvende kraan waarmee zware objecten gehesen kunnen worden.

EBITDA Bedrijfsresultaat vóór resultaat geassocieerde deelnemingen, afschrijvingen, amortisatie, bijzondere waardeverminderingen, rente en belastingen.

CO2-Emissies Uitstoot van koolstofdioxide

EU-IFRS IFRS staat voor International Financial Reporting Standards. EU-IFRS zijn financiële verslaggevingsregels opgesteld en uitgevaardigd door het IASB (International Accounting Standards Board) en aanvaard binnen de Europese Unie, die met ingang van 2005 door alle beursgenoteerde ondernemingen binnen de Europese Unie verplicht gevolgd worden in de externe financiële verslaggeving/berichtgeving.

Futures Een future (derivaat) is een zogenaamd termijncontract; een overeenkomst tussen handelaren waarin is vastgesteld dat bepaalde financiële producten op een vooraf vastgestelde prijs en tijd verhandeld kunnen worden.

Gevaarlijke stoffen (Vloei)stoffen die leiden tot gezondheidsschade en/of schade aan het milieu.

Global Reporting Initiative Internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt.

Hopper/hopperzuiger Zie sleephopperzuiger.

Internationale projectenmarkt Markt die zich vooral richt op grotere investeringswerken voor nieuwbouw en/of uitbreiding. Daarbij wordt op projectbasis regelmatig in combinatie met derden gewerkt; enerzijds om klanten optimaal te kunnen bedienen, anderzijds om risico’s te delen.

LNG Vloeibaar aardgas.

LTI Lost Time Injury. Geeft het aantal ongevallen met verzuim weer.

LTIF Lost Time Injury Frequency. Geeft het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren weer.

Nettogroepswinst Nettoresultaat + Nettoresultaat toerekenbaar aan Minderheidsbelangen.

Onderhanden werk Werken die per balansdatum nog niet zijn opgeleverd, waarvan echter een deel reeds is uitgevoerd.

Ontmantelen Het demonteren van een object.

Opgeleverd werk Contractuele waarde van de opgeleverde werken.

Orderportefeuille De omzetwaarde van het nog te verrichten deel van verworven opdrachten.

Rentabiliteit eigen vermogen Nettoresultaat in % van het gemiddeld eigen vermogen.

Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen Nettoresultaat + rentelasten langlopende leningen in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (eigen vermogen + langlopende leningen).

Roro (roll-on/roll-off) schip Scheepstype met laadklep dat rollende lading zoals auto's, busjes, vrachtwagens of specifieke soorten rollende transporten vervoert.

Rotsfragmentatie onder water Het springen van harde materialen (rots, graniet) om bijvoorbeeld havens te verdiepen en vaarwegen vrij te maken.

SHE-Q Safety, Health, Environment & Quality.

Sleephopperzuiger Zelfvarend baggerschip dat haar eigen ruim kan laden met behulp van centrifugaalpompen. Het laden gebeurt met pijpen die over de bodem slepen terwijl het schip vaart. Sleephopperzuigers hebben het vermogen om het gebaggerde materiaal over grote afstanden te vervoeren. Het materiaal wordt gestort door het openen van klapdeuren in de bodem, door middel van rainbowing of wordt via een pijpleiding aan land gepompt.

Snijkopzuiger Een baggerschip dat baggert terwijl het vaartuig is verankerd met behulp van spudpalen of ankers. Bij deze techniek wordt krachtig snijden gecombineerd met zuigen. Een snijkopzuiger wordt met name daar ingezet waar de grond hard en compact is. Het gebaggerde materiaal wordt soms in beunschepen geladen maar meestal aan land gepompt via een persleiding.

Solvabiliteit Groepsvermogen in % van het balanstotaal (vaste activa + vlottende activa).

Thuismarkt Boskalis onderscheidt zich binnen het segment Baggeren & Grondverzet van haar concurrenten door een thuismarktstrategie. Een thuismarkt heeft een lokaal commercieel gezicht, een eigen vloot en infrastructuur en weet zich gesteund door de financiële en technische kracht van de mondiale Boskalis-organisatie. Thuismarkten zorgen voor een stabiele stroom van opdrachten en de mogelijkheid om met aanverwante activiteiten extra marges te genereren.

Valpijpschip Schip dat op grote diepte nauwkeurig steen kan deponeren. Het uiteinde van de valpijp wordt door middel van een plaatsbepalingssysteem tot op slechts enkele meters nauwkeurig boven het installatieniveau gepositioneerd. Vervolgens wordt het
steen door de valpijp gevoerd, terwijl het schip over het af te storten gebied vaart.
Deze toepassing wordt veelal bij de olie- en gasindustrie toegepast om de zeebodem
voor pijpleidingen te egaliseren of om pijpleidingen af te dekken met steen.

Het valpijpschip Seahorse kan optioneel uitgerust worden met een A-frame op het achterschip en een ROV (Remotely Operated Vehicle)-gestuurde grijper waarmee gebaggerd kan worden tot op 1.000 meter waterdiepte.

Verricht werk Geproduceerde volumes in een bepaalde periode waarbij het werk nog niet hoeft te zijn opgeleverd.

 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Overige informatie, Pagina 132