Boskalis jaarverslagen 2011

Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

(in € 1.000)   Toelichting   2011   2010
             
Activa            
Vaste activa            
Deelnemingen in dochterondernemingen   [3]   1.728.694   1.556.166
        1.728.694   1.556.166
Vlottende activa            
Te vorderen winstbelastingen         907
Vorderingen op dochterondernemingen       3.225   7.954
Overige vorderingen       950  
        4.175   8.861
             
Totaal activa       1.732.869   1.565.027
             
Passiva            
Eigen vermogen            
Geplaatst kapitaal   [4]   82.777   80.779
Agioreserve   [4]   230.360   231.335
Wettelijke reserve deelnemingen   [5]   307.306   203.524
Afdekkingsreserve   [5]   2.799   -2.354
Herwaarderingsreserve   [5]   21.150   3.834
Koersomrekeningsreserve   [5]   1.740   -633
Actuariële reserve   [5]   -102.820   -53.568
Reserve ingehouden winsten   [5]   935.246   791.536
Onverdeelde winst   [6]   254.254   310.517
        1.732.812   1.564.970
             
Kortlopende schulden            
Crediteuren en overige schulden       57   57
        57   57
             
Totaal passiva       1.732.869   1.565.027

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 114