Boskalis jaarverslagen 2011

Zoekresultaten

10 artikelen gevonden

1. Algemeen

De jaarrekening van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (‘de vennootschap’) is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

Lees verder

2. Belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving

Op grond van artikel 362 lid 8 Titel 9 Boek 2 BW is de vennootschappelijke jaarrekening opgemaakt op basis van de voor de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde grondslagen, met uitzondering van de deelnemingen in dochterondernemingen.

Lees verder

3. Deelnemingen in dochterondernemingen

Dit betreft de 100%-deelneming in Boskalis Westminster Dredging B.V., Papendrecht.

Lees verder

4. Geplaatst kapitaal en agioreserve

Het maatschappelijk kapitaal van € 240 miljoen is verdeeld in 150.000.000 gewone aandelen van elk nominaal € 0,80 per aandeel en 50.000.000 cumulatief beschermings­preferente aandelen van elk nominaal € 2,40 per aandeel.

Lees verder

5. Reserves

Met betrekking tot de verschillen tussen de kostprijs en de vermogenswaarde van zowel op proportionele basis geconsolideerde entiteiten als op basis van de ‘equity’-methode gewaardeerde geassocieerde deelnemingen wordt vanwege het ontbreken van feitelijke beslissende zeggenschap een reserve deelnemingen aangehouden voor zover deze verschillen niet begrepen zijn in de cumulatieve koersomrekenings­verschillen op buitenlandse activiteiten.

Lees verder

6. Onverdeelde winst

Aan de reserve ingehouden winsten zal € 126,0 miljoen worden toegevoegd.

Lees verder

7. Financiële instrumenten

De Groep is uit hoofde van het gebruik van financiële instrumenten blootgesteld aan kredietrisico, liquiditeits­risico en marktrisico.

Lees verder

8. Bezoldigingen van leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen is in de geconsolideerde jaarrekening toegelicht onder transacties met verbonden partijen (toelichting 30.2).

Lees verder

9. Honoraria accountants

De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 382a Titel 9 Boek 2 BW:

Lees verder

10. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. staat aan het hoofd van een fiscale eenheid.

Lees verder