Boskalis jaarverslagen 2011

Zoekresultaten

30 artikelen gevonden

1. Algemeen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten.

Lees verder

2. Overeenstemming met International Financial Reporting Standards

De geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen daarop zijn in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Lees verder

3 Belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving

De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor alle gepresenteerde perioden in deze geconsolideerde jaarrekening en zijn tevens consequent toegepast door de Groepsentiteiten.

Lees verder

4. Gesegmenteerde informatie

De Groep onderkent een vijftal operationele segmenten, die, zoals hieronder beschreven, de strategische bedrijfseenheden van de Groep vormen.

Lees verder

5. Wijzigingen van dochterondernemingen en verwerving van minderheidsbelang

Op 3 maart 2011 heeft de Groep beslissende zeggenschap verkregen over Rebras Rebocadores do Brasil S.A. (“Rebras”) door verkrijging van de resterende 50% van de uitstaande aandelen en stemrechten.

Lees verder

6. Netto-omzet

De netto-omzet met betrekking tot opbrengsten uit hoofde van onderhanden werken wordt hoofdzakelijk gerealiseerd in de segmenten Baggeren & Grondverzet en Maritieme Infrastructuur.

Lees verder

7. Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit de afwikkeling van claims (€ 4,5 miljoen; 2010: € 4,2 miljoen), boekresultaten op de verkoop van materieel (€ 4,5 miljoen; 2010: € 4,7 miljoen) en de verkoop van de SMIT terminalactiviteiten.

Lees verder

8. Grondstoffen, materialen, diensten en uitbesteed werk

In de post Grondstoffen, materialen, diensten en uitbesteed werk is € 5,2 miljoen (2010: € 6,7 miljoen) begrepen die betrekking heeft op schepen die via CV-constructies zijn geleased.

Lees verder

9. Personeelslasten

Voor de kosten van personeelsbeloningen van leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar toelichting 30.2.

Lees verder

10. Financieringsbaten en –lasten

De overige financieringslasten betreffen in 2011 voor € 3,0 miljoen afwikkelingskosten van afgeleide instrumenten welke, door de verkoop van de terminalactiviteiten, niet meer effectief waren.

Lees verder