Boskalis jaarverslagen 2011

Onze waardeketen

In onze waardeketen onderscheiden wij drie groepen: stroomafwaarts – onze klanten, stroomopwaarts – onze leveranciers, alsmede de ons ondersteunende diensten.

Onze klanten

Boskalis is wereldwijd actief in de markten Energie, Havens en Infra. We hebben in deze markten te maken met een aantal klantgroepen.

Lees verder

De belangrijkste zijn olie- en gas­maatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, EPC contractors, internationale project­ontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouw­bedrijven. Onze belangrijkste afzetmarkten en focusgebieden staan beschreven in ons Jaarverslag, pagina’s 10-16

Onze verantwoordelijkheid

We willen onze klanten hoogwaardige en zo duurzaam mogelijke diensten en producten leveren. We streven ernaar onze contracten volgens de hoogste normen uit te voeren tegen een concurrerende marktprijs en overeengekomen levertijden.

Dialoog en samenwerking

Over de band van lopende vragen en opdrachten hebben wij regelmatig contact met onze klanten. Tevens is in 2010/2011 een wereldwijde marktinventarisatie gemaakt van de relevante trends en ontwikkelingen in onze markten. Wereldwijd hebben wij tientallen klanten bezocht om hen te polsen over hun visie op de markt en hun specifieke productbehoeften. Dat heeft geleid tot een nieuw Corporate Business plan 2011-2013 en een aangescherpte corporate strategie (zie ons Jaarverslag 2011, pagina’s 12-16).
Een van de aspecten die hierbij naar voren is gekomen, is dat ‘Early Contractor Involvement’ voor een groeiende groep klanten steeds belangrijker wordt. Door op te treden als contractpartner zijn we in samen­werking met de klant in staat tot een zo optimaal en duurzaam mogelijk ontwerp en uitvoering te komen (zie ook elders in dit hoofdstuk). In dit markt­segment willen wij ons nadrukkelijk positioneren.

Onze toeleveranciers en onderaannemers

Onze voornaamste toeleveranciers zijn afkomstig uit de inkoopdomeinen algemene inkoop, machinerie en hydrauliek, elektro en survey, slijt- en constructiedelen en facilitair.

Lees verder

Ook scheepswerven en wereldwijde agentschappen die zorgdragen voor de inhuur van tijdelijke bemanning van onze schepen, behoren tot onze toeleveranciers.

Onze verantwoordelijkheid

Wij streven een langdurige stabiele relatie na met onze toeleveranciers en onderaannemers. We stellen redelijke eisen, zijn open en betrouwbaar en zorgen voor een tijdige en marktconforme betaling.

Dialoog en samenwerking

Met een aantal leveranciers wisselen wij op corporate niveau ideeën uit en bundelen we innovaties. Het doel is gezamenlijk een duurzame waardeketen te realiseren en verder uit te bouwen.

In het kader van onze ketenverantwoordelijkheid hebben wij in 2011 een selectie van de belangrijkste corporate leveranciers uitgenodigd om in een drietal bijeenkomsten de dialoog over duurzaamheid structureel uit te bouwen. In het artikel ‘Meet the buyer’-bijeenkomsten: dialoog en samenwerkingin de keten van dit verslag treft u daarover meer informatie aan. 
De dialoog heeft onder andere geresulteerd in een gedrags­code voor onze leveranciers. Daarin benadrukken wij dat wij zaken willen doen met partijen die ons hoogwaardige en duurzame producten en diensten kunnen bieden en ons hierin kunnen adviseren. Periodieke audits van geselec­teerde leveranciers op naleving van de code maken onderdeel uit van de gedragscode.

Ondersteundende diensten

Overzicht ondersteunende diensten.

Lees verder

Meer informatie over onze ondersteundende diensten is te vinden in de artikelen zoals vermeld in onderstaande infographic.

Impact in de keten op mens, milieu en maatschappij

Om de impact op mens, milieu en maatschappij in onze keten te kunnen beschrijven, maken wij gebruik van de waardeketen van Porter.

Lees verder

In de primaire processen identificeren wij drie fases die voor al onze diensten van toepassing zijn: de initiatief/ontwerp/tender-fase, de uitvoerings­fase en de mobilisatie- & demobilisatiefase. Bij elk van deze fases geven wij onderstaand onze impact aan op mens, milieu en samenleving.

Initiatief-/ontwerp-/tenderfase

De impact op mens, milieu en maatschappij kunnen we in deze fase beïnvloeden door onze diensten Baggeren & Grondverzet, Transport & Heavy Lift en wrakruimingen bij Salvage.
Door ons vroegtijdig bij een project te betrekken (‘Early Contractor Involvement’) kunnen klanten samen met ons een zo duurzaam mogelijk ontwerp maken en werkmethodes kiezen die optimaal aansluiten bij de voorgeschreven milieueisen. Ook kunnen we een informatieprogramma opstellen voor de lokale gemeenschap. Verder letten we erop dat de reguliere scheepvaart of visserij zo min mogelijk wordt gehinderd. In deze fase staan we ook uitgebreid stil bij veilige werkomstandigheden.
Bij Baggeren & Grondverzet brengen we ook de ‘best practices’ uit het Building with Nature-programma (zie het artikel Ecodynamisch ontwerpen) onder de aandacht van de klant. De essentie van dit programma is dat in het ontwerp de economische, maatschappelijke en ecologische belangen van het infrastructuurproject in evenwicht zijn.

Uitvoeringsfase

De fysieke impact op mens, milieu en maatschappij in onze keten is het grootst tijdens de uitvoering van onze activiteiten.
De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en van degenen die met ons werken, heeft voor ons altijd topprioriteit. We zorgen voor goede huisvesting en recreatievoorzieningen aan boord of aan wal en geven voorlichting over ziektepreventie, zoals AIDS of malaria.
Met onze activiteiten leveren wij waar mogelijk een positieve bijdrage aan de lokale gemeenschap.

Op de projecten nemen we waar mogelijk lokaal personeel aan. In de regio’s waar onze aanwezigheid vrijwel permanent is, is het aandeel lokaal personeel over het algemeen hoog. Zo mogelijk schakelen we lokale onder­aannemers in en betrekken wij goederen of diensten van lokale leveranciers. Verder proberen we de lokale gemeens­chap zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van het project. We staan open voor vragen en opmerkingen.

Onze schepen veroorzaken emissies en vertroebeling. Vertroebeling treedt op door het omwoelen van de bodem tijdens de baggerwerkzaamheden waardoor de lichtinval in het water tijdelijk minder wordt als gevolg van zwevende deeltjes. Dit tijdelijke proces kan belemmerend werken op de flora en fauna onder water. Met milieuvriendelijke werk­methodes en technieken, geavanceerde voorspelling- en monitoringtechnieken, speciaal ontworpen materieel en schonere brandstof en motoren proberen wij de nadelige effecten op natuur en milieu te verkleinen of te beheersen. (Zie voor meer informatie het Beleid en Doelstellingen met betrekking tot onze milieu­prestaties in dit verslag.)

Onze havensleep- en terminaldiensten omvatten het escorteren en aan- en afmeren van zeeschepen in havens en olie- en LNG-tankers bij laad- en losinstallaties. De impact van deze diensten op het milieu komt tot uitdrukking in de emissie van de sleepboten. Waar mogelijk verbruiken de sleepboten van SMIT en Smit Lamnalco tijdens rustperiodes walstroom en varen ze op laagzwavelige dieselolie.
Met wrakopruiming en reddingswerkzaamheden draagt SMIT bij aan veiligheid en een schoner milieu. Bij bergingswerkzaamheden ligt de prioriteit bij het redden of beschermen van mensenlevens en vervolgens bij het voorkomen van milieuschade door te verhinderen dat brandstoffen of gevaarlijke ladingen in het milieu terecht­komen.

Mobilisatie- en demobilisatiefase

In deze fase is met name de impact op het milieu relevant en het grootst bij projecten. Bij projecten wordt materieel ingezet dat soms van grote afstand moet worden gemobiliseerd (van bijvoorbeeld Europa naar Zuid-Amerika). Na afloop wordt het materieel weer gedemobiliseerd. Voor terminal- en sleepdiensten, die over het algemeen een lokaal en doorlopend karakter hebben, is de mobilisatie van materieel alleen van toepassing bij de aanvang van een contract. Daarna zijn onze mensen en het materieel voor langere tijd op locatie.
Voor de projecten is onze logistieke operatie erop gericht om het varend materieel uiterst efficiënt in te zetten door bijvoorbeeld de inzet van ‘weather routing’-programma’s. Daardoor verminderen wij het brandstofverbruik en de bijbehorende milieubelasting, bevorderen wij de veiligheid en realiseren wij tevens een kostenbesparing.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Wie wij zijn, Pagina 16