Boskalis jaarverslagen 2011

Organisatie, corporate governance en integriteit

Boskalis heeft een tweelaags bestuursmodel, wat betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn.
De Raad van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en is verantwoordelijk voor (de realisatie van) haar langetermijnstrategie met de bijbehorende risico’s, het resultaat en de voor de onderneming relevante aspecten van ondernemen. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van het bestuur en voorziet de Raad van Bestuur tevens van advies.
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn samen verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van onze stakeholders.

Voor een uitgebreide beschrijving van ons corporate governance beleid, ons risicobeheer en onze organisatie verwijzen wij u naar ons Jaarverslag over 2011, pagina’s 24-28, 49-55 en 126-134 en onze corporate website (organisatiestructuur, corporate governance).

Gedragscode

Boskalis aanvaardt verantwoordelijkheid voor zaken die binnen haar invloedsfeer liggen.
In de landen waar Boskalis werkt, gelden nationale wetten en regels. Boskalis onthoudt zich van culturele beoordelingen en gedraagt zich als een goed burger of een gast.
Boskalis mengt zich niet in de nationale politiek en onthoudt zich van een mening met betrekking tot politieke kwesties. We zien dat als de verantwoordelijkheid van de nationale overheid. Boskalis doet geen zaken in landen die onderworpen zijn aan inter­nationale en relevante nationale embargo’s.

Wij kennen een gedragscode waarin we onder meer ons sociaal, maatschappelijk, milieu- en economisch beleid verantwoorden. In de hoofdstukken over onze prestaties lichten wij dit beleid nader toe. De integrale gedragscode is onderdeel van onze corporate website.
De Raad van Bestuur evalueert de inhoud van de Gedragscode ten minste om de twee jaar. Begin 2012 is dit opnieuw gebeurd.
De Gedragscode beschrijft:

  • Onze verplichting naar de samenleving
  • Onze verplichting en verantwoordelijkheid voor het milieu
  • Onze verantwoordelijkheden jegens werknemers
  • Onze gerichtheid op kwaliteitsborging
  • Ons gedrag naar opdrachtgevers
  • Ons commitment aan investeerders
  • Ons gedrag naar toeleveranciers.

Iedereen die ons aanspreekt op naleving van de Gedragscode kan een open houding verwachten. Wij nemen alle oprechte verzoeken, suggesties en klachten serieus.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Wij stellen onze medewerkers in de gelegenheid om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard te rapporteren aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Wie wij zijn, Pagina 20