Boskalis jaarverslagen 2011

Voorwoord van de CEO

Geachte lezer,

Duurzaamheid is bij Boskalis een integraal onderdeel van ons corporate beleid. Als mondiaal toonaangevende expert op het vlak van baggeren en maritieme dienst­verlening streven wij ernaar om de oplossingen die wij aanbieden, zo duur­zaam mogelijk te ontwerpen en uit te voeren. Sinds 2009 brengen wij, als enige in onze industrie, een CSR-verslag uit waarin we aan onze stakeholders verantwoording afleggen over onze prestaties op het gebied van duurzaamheid. Voor u ligt ons verslag over 2011 waarin we inzicht bieden in ons CSR-beleid, rapporteren over onze resultaten op sociaal, milieu-, maatschappelijk en economisch gebied en onze ambitie aangeven voor de komende jaren.

Ketenverantwoordelijkheid

Ketenverantwoordelijkheid is een thema dat we in 2011 gericht hebben opgepakt. Samen met onze voornaamste leveranciers hebben we in een drietal ‘Meet the Buyer’-bijeenkomsten onderzocht hoe we onze keten verder kunnen verduurzamen. Dat heeft er onder andere toe geleid dat er een gedragscode voor onze leveran­ciers van kracht is geworden. Om de interne dialoog over duurzaamheid met onze mede­werkers vorm te geven hebben we in 2011 een eerste bijeenkomst georganiseerd waarin de NGO Stichting de Noordzee een presentatie heeft gegeven over het belang van emissiereductie.

Onze sociale prestaties

Onze mensen zijn de onderscheidende factor in het succes van onze onderneming en wij hechten veel waarde aan hun betrokkenheid. De integratie met SMIT levert voor onze mede­werkers nieuwe perspectieven op. Het proces van een­­wording, dat we in goed overleg met de Ondernemings­raad uitvoeren, verloopt voorspoedig. We trekken steeds meer samen op in de markt en boeken daar mooie successen. Ook onze corporate staven werken waar mogelijk al als één team. Eind 2011 is het kantoor- en walpersoneel van SMIT via een Overgang van Onderneming in dienst getreden bij Boskalis en zijn zij deel­nemer geworden in het Boskalis-pensioenfonds. Eind 2011 zijn we gestart met de voor­bereiding van de tweede fase van de integratie. Hierin willen de optimale organisatie neerzetten, zodat we alle segmenten en klanten zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen bedienen. Fase 2 van de integratie zal in 2012 worden afgerond, inclusief de fysieke integratie van het SMIT kantoor in het Boskalis hoofdkantoor.

Met ons veiligheidsprogramma NINA (No Injuries No Accidents) boekten we in 2011 een uitstekend resultaat. Met NINA bouwen we aan een cultuur waarin veiligheid openlijk bespreekbaar is, voor alle medewerkers in welke positie dan ook. We zien dit terug in het stijgende aantal preventieve meldingen waardoor we onveilige situaties sneller en gerichter kunnen voorkomen. We zien dat ook terug in onze veiligheids­prestatie: het ‘Lost Time Injury Frequency’ (LTIF)-cijfer daalde verder van 0,7 (2010) naar 0,3 per 200.000 gewerkte uren in 2011. Een ontwikkeling die ons positief stemt, maar ons nog niet tevreden stelt. Onze doelstelling blijft: ‘No Injuries No Accidents’.

Onze milieu-prestaties

In ons corporate businessplan voor de periode 2011-2013 hebben we aangegeven dat we ons nadrukkelijk willen positioneren als partner in het high end marktsegment waar klanten ons uitnodigen om als partner al in de ontwerpfase mee te denken over complexe maritieme oplossingen. Juist in deze fase kunnen we met onze milieu-expertise de meeste waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan het duurzaam beheren en ontwikkelen van dichtbevolkte rivier-, delta- en kustgebieden in de wereld. Via onze nauwe betrokkenheid bij het innovatie­programma Building with Nature laten we zien dat het mogelijk is waterbouw­projecten te ontwikkelen en tegelijkertijd kansen te creëren voor de natuur. In 2011 zijn goede eerste resultaten uit dit programma in de praktijk gebracht, waaronder de Zandmotor, een nieuwe innovatieve manier voor het onderhoud van de Nederlandse kust. In het artikel Beleid gaan we nader in op ons milieubeleid.

In onze CSR-verslagen rapporteren we onze CO2-uitstoot van onze vloot en kantoororganisaties. Er is in 2011 hard gewerkt aan de optimalisatie van de CO2-rapportage­systemen. We spannen ons in om tot een uniforme standaard te komen in onze industrie voordat we kwantitatieve doel­stellingen zullen formuleren. Aangezien dit een complex proces is, zal dat nog enige jaren duren.

We hebben in 2011 verder geïnvesteerd in hulpmiddelen en materieel die positief bijdragen aan onze impact op het milieu. Zo hebben wij een ‘weather routing’-programma op twintig van onze grootste schepen ingebouwd zodat ze steeds in staat zijn de meest optimale vaarroute te bepalen. Dit kan de reistijd en CO2-uitstoot terugdringen. Ook hebben we in 2011 zelfstandig, met de branche of met leveranciers het onderzoek gecontinueerd naar schonere, zuinigere motoren en schonere brandstof.

Onze maatschappelijke prestaties

Onze maatschappelijke bijdrage is primair het gevolg van de maritieme projecten en diensten die we uitvoeren. We doen echter meer. We nemen waar mogelijk lokaal personeel aan, schakelen lokale onderaannemers in en betrekken goederen of diensten van lokale leveranciers. Ook stimuleren we onze eigen mensen om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de lokale gemeen­schap. Zo hebben in 2011 bijvoorbeeld medewerkers de veilig­heidsbonussen die we van opdrachtgevers hebben ontvangen, besteed aan lokale welzijns­initiatieven en ondersteunde onze organisatie in Nigeria de NGO Family Care Association in hun malaria­preventie­programma.

Ambitie

Met deze CSR-rapportage maken we transparant wat we hebben bereikt in relatie tot onze doelstellingen. Ten opzichte van 2010 hebben we stappen gezet om breder te rapporteren en ook de SMIT-activiteiten integraal mee te nemen. We streven ernaar volgend jaar ook de activiteiten van MNO Vervat mee te nemen, het civiele infrabedrijf dat we eind 2011 hebben overgenomen.

Naar aanleiding van de ‘Meet the Buyer’-bijeenkomsten in 2011 zullen we in 2012 in één-op-één-gesprekken met een aantal van onze leveranciers de besproken ontwikkelingen verder trachten te concretiseren en te borgen. Ook zullen we meer bijeenkomsten over duurzaamheid met onze medewerkers organiseren.

Om de rapportage het gewicht te geven dat het verdient, hebben we in 2011 de interne rapportages en systemen geoptimaliseerd. Daardoor hebben we een goede basis gelegd om in de komende jaren een stap te zetten naar het GRI B-niveau.

We hopen u met dit verslag een goed beeld te geven van de CSR-ontwikkelingen binnen onze onderneming. We stellen uw suggesties voor verbetering van ons CSR-beleid en onze rapportage daarover op prijs en gaan hierover graag de dialoog met u aan.

Namens de Raad van Bestuur

Peter Berdowski

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Voorwoord van de CEO, Pagina 4