Boskalis jaarverslagen 2011

Doelstellingen

Het bevorderen van de veiligheid, ontplooiings­mogelijkheden en welzijn van onze mensen zijn onze voornaamste sociale doelstellingen.

Veiligheid

Veiligheid van onze medewerkers en die van onze onderaannemers heeft de hoogste prioriteit.

Lees verder

Boskalis heeft een vooruitstrevend veiligheidsprogramma dat hoog aangeschreven staat in de industrie en bij onze klanten. Onze centrale veiligheidsdoelstelling is ‘No Injuries No Accidents’: NINA. Dit is dan ook de naam van ons veiligheids­programma, dat in 2010 op grote schaal is ingevoerd.

Veiligheidscultuur

Met NINA werken we eraan veiligheid structureel op een hoger niveau te brengen.

Het bijzondere van NINA is dat het een cultuurverandering beoogt. Waar SHE-Q (Safety, Health, Environment and Quality) in het algemeen meer gericht is op het volgen van procedures, vraagt NINA betrokkenheid van binnenuit. Populair gezegd gaat het bij NINA niet om ‘wij moeten’, maar om ‘wij willen’. Het programma spreekt daarbij elke medewerker persoonlijk aan op zijn bijdrage aan veiligheid. NINA wordt gedragen door vijf persoonsgerichte waarden die allemaal beginnen met het woord ‘Ik’. Met elkaar maken ze veiligheid openlijk bespreek­baar, voor alle medewerkers in welke positie dan ook. Vijf kort en krachtig geformuleerde regels ondersteunen de waarden en helpen incidenten voorkomen.

Medio 2010 is NINA geïntroduceerd in de organisatie, zoals uitgebreid beschreven in het CSR- verslag van 2010. In juli 2011 is op het hoofdkantoor en op projecten en schepen stilgestaan bij ‘1 jaar NINA’. Op het hoofdkantoor heeft Peter Berdowski zijn kijk op ‘1 jaar NINA’ toegelicht. Kortgezegd: NINA leeft, NINA inspireert en NINA neemt barrières weg. In één jaar tijd is een duidelijke en zeer positieve ontwikkeling in de veiligheidsbeleving bereikt.
Voorafgaand heeft een sessie met het senior management plaatsgevonden in het kader van ‘1 jaar NINA’. Tijdens deze sessie is stilgestaan bij ‘wat hebben we bereikt’ en ‘waar liggen aandachtspunten en ontwikkelkansen’. Geconcludeerd werd dat er veel is bereikt, NINA bijdraagt aan openheid in de organisatie en de afstand tussen de diverse bedrijfsonderdelen en tussen management en werknemers verder verkleint. Hierbij is het management-commitment om NINA verder te ontwikkelen gemeen­schappelijk onderstreept.

Training

In 2010 is de implementatie van NINA gestart en daarmee ook het trainings­programma. In 2011 hebben meer dan 500 leiding­gevenden een training gehad. In deze trainingen wordt met name stilgestaan bij en worden ‘handen en voeten’ gegeven aan de rol van leidinggevende in NINA. Vanaf 2010 hebben inmiddels meer dan 1.500 leidinggevenden uit de organisatie en deels van onderaannemers een training gevolgd.
Daarnaast zijn tientallen NINA workshops gegeven aan medewerkers aan boord van schepen, op projecten en aan stafafdelingen.

NINA bij SMIT

In 2011 hebben we de voorbereidingen getroffen om het veilig­heidsbeleid volgens de NINA-principes en het kwaliteits­beleid ook bij SMIT te introduceren. Om de haalbaarheid te toetsen zijn diverse workshops georganiseerd met de management­­teams van de business units in Nederland en Singapore. De harmonisatie van het beleid zal gefaseerd worden ingevoerd en zich in eerste instantie richten op de project­georiënteerde bedrijfsonderdelen van SMIT.
Onder andere in het kader van de integratie hebben ongeveer 60 SHE-Q managers, -specialisten en -vertegen­woordigers van Boskalis en SMIT uit vijf continenten de interne SHE-Q conferentie bijgewoond. Het thema van deze driedaagse conferentie was ‘Sharing Intelligence’. Doelen waren netwerken, kennis delen en het bespreken van bedrijfs­ontwikkelingen en het SHE-Q beleid.
Los van het integratietraject staat veiligheid bij SMIT en Lamnalco hoog op de agenda.

Veiligheidsprestatie

Incidenten melden, registreren en opvolgen vinden wij zeer belangrijk. Veiligheid was altijd al een speerpunt in ons beleid. Dat is ook te zien aan de gestaag dalende LTIF, het aantal incidenten met verzuim per 200.000 gewerkte uren, over de afgelopen jaren. In 2011 is deze daling opzien­barend doorgezet van respectievelijk 0,67 in 2010 naar 0,3 in 2011. Een daling van 55%.
Voor Smit en Lamnalco wordt de LTIF nog apart bijgehouden. Bij SMIT is deze in 2011 uitgekomen op 0,42 en bij Lamnalco op het zeer lage niveau van 0,03. In de bijlage vindt u een gedetailleerd LTIF-overzicht.
Op basis van de rapportage van alle incidenten kunnen aanpassingen gedaan worden om risico’s verder structureel te voorkomen. In beide bedrijfsonderdelen wordt via een grote diversiteit aan ‘Lessons Learned’ sessies, trainingen en communicatiemiddelen aandacht besteed aan de veiligheidsverbetering.
Naast de eerder genoemde sterk dalende lijn in LTIF zijn in 2011 de zogenoemde ‘Safety Hazard Observation Cards’ (SHOC) breder geïntroduceerd. Hiermee kunnen mede­werkers gevaarlijke situaties melden. Het aantal SHOC-meldingen is sterk gestegen van 1.800 in 2010 naar 4.900 in 2011. Daarnaast zijn ook de ‘Near misses’-rapportages toegenomen naar meer dan 300 in 2011. NINA stimuleert dergelijke situaties te melden, zodat we proactief kunnen bijsturen. We zien nu op beide terreinen een sterke groei. Aangezien zowel de SHOC’s als de ‘Near misses’ als een maat kunnen worden gezien voor de proactieve veiligheids­beleving in de organisatie, is dit duidelijk een reflectie van een meer open veiligheidscultuur.

Ongevallenanalyses: jaarlijkse ongevallenanalyses helpen ons de veiligheid nog verder te vergroten. In 2011 blijkt, net zoals in voorgaande jaren, dat meer dan 75% van de ongevallen veroorzaakt wordt door:

  • Vallen, struikelen en uitglijden
  • Geraakt worden door/bij een object
  • Bekneld raken.

Certificering: met certificering laten we zien dat we voldoen aan erkende veiligheidsnormen. Boskalis is gecertificeerd volgens ISM, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 of VCA voor de Nederlandse vestigingen. Diverse onderdelen van SMIT en Lamnalco zijn gecertificeerd. Een overzicht van de diverse certificeringen is te vinden in de bijlage.

Onderscheidingen: in 2011 heeft Boskalis meerdere veilig­heidsonderscheidingen ontvangen. Een overzicht is te vinden in de bijlage.

Transparantie

NINA heeft zeker een verbindend effect. De afstand tussen medewerkers onderling en tussen het management en de werkvloer is kleiner geworden. Medewerkers spreken elkaar steeds gemakkelijker aan op de verantwoordelijkheid voor hun veiligheid en die van hun collega’s. De openheid in de organisatie is groter geworden. Daardoor draagt NINA ook bij aan transparantie. We zijn trots op wat er in 2011 gerealiseerd is. De uitdaging voor 2012 is onze veilig­heids­standaard nog dieper in de organisatie te implementeren en te introduceren in de veiligheidseisen die we stellen aan onderaannemers.

Ontplooiing

Boskalis biedt medewerkers ruime ontplooiings­mogelijk­heden. Daar hebben wij goede redenen voor.

Lees verder

Zo blijft het scala aan infrastructurele activiteiten en maritieme diensten dat Boskalis biedt zich verbreden. Ook als gevolg van de integratie met SMIT. Daarnaast verandert onze rol en worden we steeds meer een partner voor onze opdrachtgevers en de bedrijven waar we mee samenwerken. De deskundigheid en competenties van onze medewerkers moeten daarop zijn afgestemd. Met uitgebreide opleidingsprogramma’s, waarmee we in onze branche voorop lopen, helpen wij hen de juiste competenties te ontwikkelen om door te groeien. Medewerkers krijgen periodiek een loopbaan- en beoordelings­gesprek.

Al onze trainingen en opleidingen zijn gebaseerd op het ‘action learning’-principe: het geleerde wordt direct in praktijk gebracht. Maar ook wordt de praktijk in het opleidingstraject gehaald. In het opleidingsmateriaal gebruiken we bijvoorbeeld cases uit de eigen werksituatie. Daarnaast maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kennis in onze eigen organisatie: experts vanuit onze eigen organisatie leveren een bijdrage aan opleidings­programma’s. Bijvoorbeeld door het geven van (een gedeelte van) de training of door interne coaching van een van de deelnemers. Een steeds belangrijker neveneffect van onze opleidings­trajecten is het vergroten van het interne netwerk van de deelnemers. We proberen dat te stimuleren door opleidingstrajecten zo in te richten dat verbinding maken met andere disciplines een onderdeel is.

Opleiding & Ontwikkeling

In de trainingsprogramma’s en kennisuitwisselingen in 2011 stond de integratie met SMIT en de gezamenlijke ontwikkeling van competenties centraal. Een groot aantal opleidingen heeft dit jaar een gemengde Boskalis/SMIT-deelnemersgroep gehad. We hebben ingezet op een verbreding en versterking van managementcapaciteiten, contractuele kennis en commerciële vaardigheden. Onder andere via de nieuwe opleidingen Tendercoördinatie en Engineer Management (11 deelnemers). Maar ook door middel van de bestaande International Contracting Management Course via Tias Nimbas (24 deelnemers).
Ons Boskalis Leadership Development Programma (BLDP) was in 2011 ook een voorbeeld van succesvolle integratie in de praktijk. Twintig senior managers van Boskalis en SMIT hebben hieraan deelgenomen. Centraal op de agenda stonden individuele ontwikkeling, teambuilding en intern netwerken. Door samen te werken aan opdrachten met een gemeenschappelijk belang hebben de deelnemers de overeenkomsten in hun werk ervaren en voelen ze zich meer verbonden. Zie ook het artikel BLDP: Succesvolle integratie in de praktijk.

Verder is de recent gestarte Finance Development Course voor project controllers en finance managers (14 deelnemers) een voorbeeld van een geïntegreerd opleidingsprogramma voor medewerkers van Boskalis en SMIT.

Kennisuitwisseling

Naast training en opleiding zien wij onderlinge kennis­uitwisseling als een belangrijk pad voor ontwikkeling. In 2011 zijn onder meer twee kennisuitwisselingsdagen georganiseerd voor mede­werkers en projectmanagers van Boskalis en SMIT Transport, Heavy Lift en Salvage. Dit willen we de komende jaren vaker doen. Ook het in 2011 georganiseerde Salvage Seminar voor de afdeling vlootmanagement van beide organisaties is een voorbeeld waarin kennisuitwisseling centraal stond.
Tevens ontstaat door onze betrokkenheid in het Building with Nature-programma een intensieve kennisuitwisseling op het gebied van engineering en ontwerpen met andere bedrijven, diverse kennisinstellingen en universitaire partners. Onze mensen die deelnemen aan dit programma verbreden hierdoor hun kennis en competenties.

Welzijn

Een werkklimaat waarin motivatie, werkplezier en betrokken­heid centraal staan is belangrijk om goede medewerkers aan te trekken en aan ons te binden.

Lees verder

Medezeggenschap

Eind 2011 zijn er 18 nieuwe leden benoemd in de onder­nemings­raden van Boskalis en SMIT. In drie kiesgroepen was het aantal kandidaten even groot als het aantal zetels. In één kiesgroep (werknemers SMIT) was het aantal zetels kleiner dan het aantal kandidaten en zijn verkiezingen gehouden.
In 2011 is een start gemaakt met het integreren van de onder­nemings­raden van Boskalis en SMIT tot één onder­nemingsraad voor geheel Boskalis. Deze algemene ondernemingsraad is eind 2011 actief geworden. De haven­sleepdiensten van SMIT zullen vooralsnog hun eigen ondernemingsraad behouden.

Arbeidsvoorwaarden

Onze medewerkers kunnen rekenen op een goede oudedags­voorziening. Wij kennen verschillende pensioen­regelingen waarover uitgebreide informatie te vinden is in het overzicht ‘Pensioenverplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioen­regelingen’ op pagina’s 96-99 van ons Jaarverslag 2011. 

Eind 2011 zijn de officiële voorbereidingen gestart om voor het kantoor- en walpersoneel van SMIT Nederland B.V. een Overgang van Onderneming te realiseren. Het gaat om 288 medewerkers die per 1 januari 2012 bij Boskalis in dienst zijn getreden. Deze Overgang van Onderneming is voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft hierover eind 2011 een positief advies afgegeven.

Gezond en vitaal

Wij zorgen goed voor onze mensen en respecteren rust- en werktijden. Met goede woon-, recreatie- en medische voor­zieningen op projecten, gezonde en veilige werk­omstandigheden, mogelijkheden voor communicatie met het thuisfront en uitstekend materieel investeren we in hun gezondheid en vitaliteit.

Preventiebeleid malaria: door een betere bewustwording willen we voorkomen dat onze medewerkers die werkzaam zijn in risicogebieden zoals Afrika, Zuid-Amerika en Azië malaria oplopen. In 2011 is daarom een preventief anti-malariabeleid ontwikkeld. Dit gaat deel uitmaken van het Boskalis-kwaliteits­programma, in aansluiting op ons veilig­heidsprogramma NINA. Medewerkers die in gebieden gaan werken waar malaria voorkomt, krijgen voor vertrek voorlichting en preventieve medicatie. Verder zijn op projecten in risicogebieden algemene voorzorgsmaatregelen ingevoerd en dringen we erop aan dat medewerkers die zich niet lekker voelen, een ‘quickscan’ uitvoeren. Snel in actie komen beperkt immers de gevolgen van de ziekte.

Preventiebeleid AIDS: we kennen een AIDS-preventie­programma dat als doel heeft goede voorlichting te geven en het besmettings­percentage te verlagen. Het programma geeft richtlijnen in werksituaties waar meer kans is op besmetting. Ook is het erop gericht medewerkers met de diagnose AIDS op het werk te beschermen. Om de kans op besmetting met de ziekte te voor­komen organiseren we periodiek lokale voorlichtings­bijeen­komsten. In 2011 hebben we dat onder andere voor onze medewerkers in Afrika gedaan.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Onze sociale prestaties, Pagina 28